Prihlásenie

Náš tím

Koordinátor projektu Enterprise Europe Network - Slovensko:

Štefan Vrátny | koordinátor projektu | BIC Bratislava | poslať správu

Vzdelanie: Technická univerzita Drážďany, SRN, ekonomika strojárstva, PhD v oblasti investícií do Pružných výrobných systémov.
Odborné znalosti: Manažment projektov, transfer poznatkov, inovácií a technológií, manažment inovácií, rizikové financovanie, regionálny rozvoj, zriaďovanie dodávateľských a výskumných klastrov, rámcové programy a program CIP EÚ, regionálne inovačné stratégie, rozvoj a implementácia inovačných politík, investičné poradenstvo, rozvoj a správa nehnuteľností.
Úloha v projekte: hlavný koordinátor projektu.

 

Experti Enterprise Europe Network - Slovensko:

Juraj Bartakovics | Slovak Business Agency | poslať správu

Vzdelanie: Združená stredná škola poľnohospodárska Ivanka pri Dunaji, Colná deklarácia.
Odborné znalosti: poradenstvo pre podnikateľov (Európsky hospodársky priestor, vnútorný trh EÚ, zakladanie podnikov), sloboda poskytovania služieb na vnútornom trhu, poskytovanie informácií pre MSP v oblasti zavedenia jednotnej meny Euro, zabezpečenie spätnej väzby pre EK.
Úloha v projekte: špecializované poradenstvo pre oblasť zavedenia jednotnej meny Euro; organizácia podujatí pre MSP; zapojiť MSP do procesu tvorby európskej politiky; odborné poradenstvo v oblastiach Európsky hospodársky priestor, vnútorný trh EÚ, zakladanie podnikov, sloboda poskytovania služieb na vnútornom trhu, zabezpečenie spätnej väzby pre EK.


Stanislava Drusková Slovak Business Agency | poslať správu

Vzdelanie: Politické vedy (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, Banská Bystrica).
Odborné znalosti: príprava, manažment, implementácia a monitoring projektov, spätná väzba pre EK, organizácia podujatí pre MSP
Úloha v projekte: koordinátor služieb informovania a poradenstva, spätnej väzby pre EK, podpory internacionalizácie a spolupráce podnikateľov.


Ivan Filus | BIC Bratislava | poslať správu

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, podnikový manažér - manažment technológií.
Odborné znalosti: rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie, transfer technológií, finančné a administratívne náležitosti projektov a ich riadenie, informačné a komunikačné technológie.
Úloha v projekte: organizácia podujatí a podpora MSP v oblasti inovácií a FP7, koordinátor portálu EEN.sk.


Ján Halás | RPIC Prešov | poslať správu

Vzdelanie: Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Odborné znalosti: Poradenské služby, spracovanie a implementácia projektov EÚ so zameraním na rozvoj inovácií v MSP
Úloha v projekte: podpora MSP v oblasti inovácií, transféru technológie a FP7.


Darina Knapíková | SOPK | poslať správu

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborné znalosti: bilaterálna spolupráca so zahraničnými komorami v EÚ teritóriách, príprava obchodných misií, seminárov a konferencií
Úloha v projekte: podpora MSP pri hľadaní vhodných partnerov, spätná väzba od podnikateľov, príprava seminárov a misií


Peter Kopkáš | BIC Bratislava | poslať správu

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, (Ing. - financie, bankovníctvo a investovanie, PhD. - rizikový kapitál).
Odborné znalosti: regionálny rozvoj, transfer technológií, rizikový kapitál, rámcové programy EÚ, investičné poradenstvo a firemná spolupráca.
Úloha v projekte: koordinácia aktivít v oblasti inovácií, organizácia podujatí a podpora MSP v oblasti inovácií, výskumu a FP7, databázy technológií, transfer technológií.


Bibiána Laluhová | Slovak Business Agency | poslať správu

Vzdelanie: Ekonomická Univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta, ekonomika a manažment podniku so špecializáciou na marketing a manažment, všeobecná ekonómia účtovníctvo.
Odborné znalosti: finančná kontrola projektov financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, príprava a manažment medzinárodných projektov, návrh a implementácia programov na podporu MSP v SR, riadenie monitoringu predvstupvých fondov, finančný manažment a účtovníctvo pre MSP.
Úloha v projekte: zodpovedná za celkovú koordináciu a realizáciu projektu za NARMSP.


Roman Linczényi | BIC Bratislava | poslať správu

Vzdelanie: Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave, Automatizované systémy riadenia diskrétnych výrobných systémov.
Odborné znalosti: Riadenie firmy, podnikateľské plánovanie, podnikateľské poradenstvo, finančné plánovanie, personálny manažment, vodcovstvo, manažment inovácií, posudzovanie podnikateľských projektov, Inkubácia MSP, regionálny rozvoj.
Úloha v projekte: podpora MSP, sprostredkovanie finančných nástrojov pre financovanie technologického transferu.


Oľga Némethová | Slovak Business Agency | poslať správu

Vzdelanie: Obchodná akadémia v Bratislave.
Odborné znalosti: organizovanie účasti slovenských MSP na podujatiach typu Europartenariat, PAVE, vydávanie mesačníka Infolisty pre MSP, dodávanie kooperačných ponúk klientom do mesačníka Infolisty formou mesačného direct-mailingu, dodávanie materiálov do mesačníka Podnikanie.
Úloha v projekte: špeciálne služby a rady v časti obchodná spolupráca, práca v medzinárodných projektoch, zameraných na hľadanie obchodných partnerov podľa sektorov, organizovanie seminárov pre MSP, databáza na vyhľadávanie obchodných partnerov, publikovanie slovenských profilov zoradených podľa sektorov, výber kontaktov z databázy, MSP spätná väzba, príklady dobrej praxe, úspešné kontakty.


Viktória Megová | SOPK | poslať správu

Vzdelanie: Obchodná akadémia v Nitre
Odborné znalosti: príprava a vypracovanie ekonomických podkladov k projektom
Úloha v projekte: evidencia a vnútorná kontrola finančných a personálnych výkazov, príprava podkladov pre správy


Juraj Paľa | SOPK | poslať správu

Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta zahraničného obchodu
Odborné znalosti: rámcové programy EÚ, kontakty a kooperácia v rámci medzinárodnej spolupráce členských krajín EÚ, spolupráca s ostatnými členmi asociácie Eurochambres
Úloha v projekte: koordinátor projektu v SOPK, zodpovedný za modul podnikania, šírenie informácií o vnútornom trhu, spolupráca na programoch pre MSP


Jana Szidorová | RPIC Prešov | poslať správu

Vzdelanie: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ekonomika a manažment firmy - Manažment turizmu a hoteliérstva
Odborné znalosti: manažment projektov, informačné a poradenské služby týkajúce sa podnikania v EÚ a medzinárodnej spolupráce podnikateľov, poskytovanie spätnej väzby pre EK.
Úloha v projekte: šírenie informácií týkajúcich sa politík a legislatívy EÚ, iniciatívy zamerané na podporu podnikania a inovácií, aktivity súvisiace so zahraničnou obchodnou spoluprácou firiem, návštevy firiem, organizácia seminárov, podujatí, príprava a publikácia informačných materiálov.Daniela Širáňová | SOPK | poslať správu

Vzdelanie: Obchodná akadémia v Bratislave
Odborné znalosti: kontakt s členskou základňou a sekciami SOPK, bilaterálna spolupráca so zahraničnými komorami v EÚ teritóriách, príprava obchodných misií, seminárov a konferencií, práca na projekte IRC, na projekte s Energy Centrom
Úloha v projekte: zodpovedná za modul výskum, rozširovanie informácií o projekte medzi MSP, príprava a koordinácia seminárov o projekte, zber a kontrola informáciíRastislav Tkáč | RPIC Prešov | poslať správu

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Doplnkové pedagogické štúdium
Odborné znalosti: Poradenské služby, lektorská činnosť (PC, finančné riadenie), spracovanie a implementácia projektov EÚ so zameraním na rozvoj MSP
Úloha v projekte: podpora MSP v oblasti inovácií a FP7

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.