Prihlásenie

Enterprise Europe Network už vyše 3 roky úspešne pomáha podnikateľom

Enterprise Europe Network, je iniciatíva Európskej komisie fungujúca od roku 2008 ako pokračovanie Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7RP, oslavuje tretí rok existencie. Za toto obdobie podporila v krajinách Európskej únie aj mimo nej viac ako 2,5 miliónov malých a stredných podnikov (MSP) v oblasti medzinárodného podnikania, inovácií a výskumu. V iniciatíve je zapojených takmer 600 významných hráčov z oblasti podpory podnikania v takmer 50 krajinách sveta, ktorý poskytujú pomoc podnikom dosiahnuť svoj maximálny potenciál.

Poslaním siete je pomáhať malým a stredným podnikom využiť čo najviac z príležitostí, ktoré im ponúka Európska únia a jednotný trh. Asistuje pri vyhľadávaní obchodných partnerov, nákupe alebo predaji inovatívnych technológií, poskytuje poradenstvo o finančných programoch, európskych a národných právnych predpisoch a normách, právach duševného vlastníctva, ekologickom podnikaní, organizuje partnerské podujatia, vzdelávacie semináre, workshopy o aktuálnych témach.

Viac ako 580 organizácií a 4000 expertov v 48 krajinách sveta poskytuje podnikom poradenské, brokerské a asistenčné služby za účelom zefektívnenia medzinárodnej spolupráce, zvýšenia inovačného a výskumného potenciálu podnikov. Tieto organizácie sú silne prepojené cez rôzne databázy a interné komunikačné nástroje, čo umožňuje rýchle spojenie podnikov v rámci celej Európy. Výhodou siete je jej regionálna zastúpenosť a teda aj dostupnosť pre podniky.


Výsledky siete

Len za 3 roky fungovania sa podarilo sieti podporiť 2,5 milióna podnikov, zorganizovať podujatia s viac ako 600 000 účastníkmi, pritiahnuť približne 35 000 malých a stredných podnikov na medzinárodné podnikateľské podujatie a misie. Doposiaľ sieť pomohla vytvoriť približne 4 500 partnerstiev medzi MSP v oblasti obchodnej spolupráce, transferu technológií a výskumu.

Enterprise Europe Network je unikátna aj v tom, že umožňuje MSP zúčastňovať sa tvorby európskej politiky a legislatívy. Sieť konzultuje s podnikmi pripravovanú európsku legislatívu a zbiera ich názory na existujúce nariadenia. Prostredníctvom nástrojov siete 10 000 expertov takto prispelo k legislatívnemu procesu.


Výsledky siete na Slovensku

Enterprise Europe Network na Slovensku združuje 6 kľúčových organizácií aktívnych v podpore podnikania - Business Innovation Centre Bratislava, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), Slovenská obchodná a premyslená komora (SOPK), Regionálne poradenské a inovačné centrum Prešov, BIC - Group a Euractiv.sk. Okrem partnerov projektu sieť spolupracuje na Slovensku s vyše 30 organizáciami v rámci dohôd o spolupráci (agentúry, asociácie, zväzy, klastre, univerzity, centrá transferu technológií, ).

V priebehu 3 rokov partneri Enterprise Europe Network na Slovensku zorganizovali takmer 130 podujatí na rôzne témy európskych politík s 2700 účastníkmi, viac ako 40 partnerských podujatí a takmer 20 firemných misií so 700 účastníkmi. Tím siete na Slovensku poskytol bezplatné poradenstvo takmer 3 000 podnikateľom a navštívil vyše 200 podnikov za účelom zhodnotenia ich obchodných a technologických možností. Výsledkom týchto aktivít je viac než 60 dosiahnutých medzinárodných obchodných a technologických partnerstiev.

Sieť Enterprise Europe Network bude realizovať aktivity aj v nasledujúcich rokoch. Je to príležitosť pre malé a stredné podniky využiť kapacity Európskej komisie pre získanie informačne a asistenčnej podpory v medzinárodnom podnikaní.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.