Prihlásenie

FAQ - Často kladené otázky

1. Čo môže Európska sieť podnikov (Enterprise Europe Network) urobiť pre moju spoločnosť?
Európska sieť podnikov (Enterprise Europe Network) vám môže pomôcť s rozvojom podnikateľských činností alebo technologickej spolupráce, poskytovať poradenstvo pre podporu inovatívneho podnikania a prístup k rizikovým financiám. Môže tiež pomôcť pri vysvetľovaní možností dostupných z programov a financovania EÚ. Všetky služby pre spoločnosti poskytuje každý obchodný partner na jednom spoločnom mieste. Tieto služby sú zamerané najmä na začínajúce a existujúce malé a stredné podniky (MSP), ale môžu ich tiež využívať väčšie spoločnosti, výskumné inštitúty, univerzity, technologické centrá obchodné a inovačné rozvojové agentúry. Súčasťou siete je viac ako 500 kontaktných bodov v 40 európskych krajinách.

2. Môžu sieťoví partneri pomôcť pri organizovaní stretnutí so spoločnosťami v iných európskych krajinách?
Áno, sieťoví partneri pravidelne organizujú misie a sprostredkovateľské podujatia pre miestne MSP kdekoľvek v Európe a mimo nej. Na základe zvláštnych záujmov ich klientov sa môžu starať o celú logistiku - dohodnúť stretnutia, poskytovať priestory, zabezpečiť cestovné opatrenia a ubytovanie - na zabezpečenie plynulého priebehu procesov podnikateľskej a technologickej spolupráce.


3. Sú európske finančné prostriedky dostupné prostredníctvom siete?
Sieť môže poskytnúť asistenciu a poradenstvo pre podniky hľadajúce pomoc pri vyhľadávaní investičného a rizikového kapitálu prostredníctvom účasti na rôznych programoch financovaných EÚ a najmä na programoch zameraných na MSP, ale tieto programy priamo neposkytujú finančné prostriedky pre spoločnosti. Sieť môže tiež pomôcť podnikom využívať svoje výsledky dosiahnuté v rámci európskych výskumno-vývojových projektov.


4. Môže sieť pomôcť s marketingovými a obchodnými operáciami?
Sieť môže poskytnúť asistenciu pri vyhľadávaní obchodných partnerov a pri rozvoji cezhraničnej podnikateľskej činnosti a technologickej spolupráci medzi spoločnosťami alebo výskumnými inštitútmi, ale nemôže pomôcť spoločnostiam predávať ich výrobky a služby.


5. Právne aspekty a aspekty práva priemyselného a duševného vlastníctva prenosu technológie?
Sieťový partner môže poradiť o právach duševného vlastníctva vo všeobecnosti. V prípade komplexných otázok, odporučí odborníka, ako napríklad Poradenské centrum práv priemyselného a duševného vlastníctva IPR Helpdesk (www.ipr-helpdesk.org) alebo patentového právnika. Rovnaký pracovný postup sa používa pri právnych a zmluvných otázkach pri prenose technológie.


6. Zaoberá sa sieť všetkými druhmi podnikov a technológií?
Áno. Aj keď niektorí partneri sa zameriavajú na obchodnú spoluprácu, zatiaľ čo iní sa špecializujú na prenosy technológie, MSP majú miestny prístup k obidvom druhom služieb prostredníctvom spoločného miesta. Partnerské organizácie môžu ľahko postúpiť žiadosti a prijímať informácie od kolegov z celej Európy.


7. Môže sieť pomôcť s obchodnou a technologickou spoluprácou mimo EÚ?
Áno. Sieť má tiež kontaktné body mimo Únie. Okrem 27 členských štátov má Európska sieť podnikov partnerov v Turecku, a Západnom Balkáne, v krajinách EHP a iných tretích krajinách. Avšak v praxi sa očakáva, že prevažná väčšina činností sa bude vykonávať v rámci EÚ.


8. Ako si môžem byť istý(-á), že špecifická organizácia, s ktorou som v kontakte je členom siete?
Zoznam všetkých partnerov siete môžete nájsť na nasledujúcej adrese: http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network.


9. Bude moja žiadosť spracovaná dôverne?
Áno. Všetky obchodné citlivé informácie sú spracovávané dôverne. Len údaje, ktoré sú špecificky spojené s vašou žiadosťou - napríklad vyhľadávanie obchodného partnera v inej krajine - budú zverejnené s vašim súhlasom.


10. Aký jazyk?
Keďže sieť je prítomná všade v Európe, neexistujú žiadne jazykové problémy a všetky jazyky EÚ sú použiteľné. Miestni partneri siete môžu poskytnúť jazykovú pomoc a zabezpečiť presný preklad dokumentov a tlmočenie v prípade potreby.


11. Čo mám robiť, keď mám ťažkosti so špecifickým kontaktným bodom?
Výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inováciu (EACI) v Bruseli, ktorú založila Európska Komisia je zodpovedná za dozor nad sieťou. Táto úloha zahŕňa riadenie siete a kontrolu kvality. EACI nájdete na nasledujúcej adrese: http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.