Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Program CIP - ICT - Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2008 programu na podporu politiky informačných a komunikačných technológií, ktorý je súčasťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007 až 2013) (2008/C 108/11)

13.5.-11.10.2008

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2008 programu na podporu politiky informačných a komunikačných technológií, ktorý je súčasťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007 až 2013).

Očakávajú sa návrhy pre túto výzvu: CIP-ICT PSP-2008-2.

Dokumentácia k výzve vrátane obsahu, uzávierky a finančných prostriedkov je uvedená v zneniach výziev, ktoré sú dostupné na stránke programu na podporu politiky informačných a komunikačných technológií:

http://ec.europa.eu/ict_psp

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:108:0018:0018:SK:PDF

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.