Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Program - Kapacity - Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2008/C 111/14)

13.5.-11.9.2008

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 až 2013). Očakávajú sa návrhy v rámci tejto výzvy.

Špecifický program Kapacity:

Časť: Výskumné infraštruktúry

Identifikátor výzvy: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka pracovného programu, ktorý Komisia prijala rozhodnutím K(2007) 5759 z 29. novembra 2007.

Informácie o rozpočte, lehotách a postupoch týkajúcich sa výzvy, pracovného programu, ako aj usmernenia pre žiadateľov o spôsobe predkladania návrhov, sa nachádzajú na webovej stránke CORDIS:

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0045:0045:SK:PDF

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.