Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Program - Media 2007 - Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/08/08 Podpora pri zavádzaní pilotných projektov (2008/C 113/08)

13.5.-7.7.2008

1. Ciele a opis

Oznámenie o výzve na predkladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektoru (MEDIA 2007).

Opatrenia obsiahnuté v rozhodnutí zahŕňajú realizáciu pilotných projektov:

1. Distribúcia: nové spôsoby tvorby a distribúcie európskeho obsahu cez nelineárne služby.

2. Otvorené prostredie mediálnej produkcie.

3. Projekty financované v minulosti: projekty, ktoré boli financované v rámci predchádzajúcej výzvy na predloženie návrhov, na pilotný projekt MEDIA.

2. Oprávnení uchádzači

Oznámenie je určené európskym firmám, ktorých činnosť prispieva k dosiahnutiu uvedených cieľov.

Uchádzači musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:

— 27 krajín Európskej únie,

— krajiny EZVO,

— Švajčiarsko,

— Chorvátsko.

3. Rozpočet a doba trvania projektov

Rozpočet je 2 mil. EUR.

Finančný príspevok bude vo forme grantu. Pridelený finančný príspevok v žiadnom prípade neprekročí 50 % celkových oprávnených nákladov.

Maximálna doba trvania projektov je 12 mesiacov.

4. Termín podania prihlášok

Prihlášky treba podať výkonnej agentúre (EACEA) najneskôr 7. júla 2008.

5. Ďalšie informácie

Úplné znenie výzvy na predloženie návrhov a formulár prihlášky sa nachádza na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm

Prihlášky musia byť v súlade s podmienkami usmernení a podané na príslušných formulároch.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:113:0011:0011:SK:PDF

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.