Prihlásenie

IPA - podpora v oblasti sociálnej integrácie a zamestnanosti znevýhodnených a marginalizovaných skupín - Chorvátsko

22.10.2009-18.1.2010

Názov: IPA - Establishing Support in Social Integration and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups - Croatia

Fondy: IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE IPA - 4 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Zameranie: zamestnanosť, informácie, lokálny rozvoj, vzdelávanie a tréningy, ľudské práva, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, n. o., korporácie, federácie, únie, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.