Prihlásenie

Priemyselné vzťahy a sociálny dialóg

8.4.-31.8.2010

Názov: Industrial relations and social dialogue

Fondy: INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE

Zameranie: sociálne vzťahy, priemysel

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, federácie, únie

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4409&langId=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.