Prihlásenie

OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ (OPŽP-PO1–10-1)Životné prostredie

4.6.-9.9.2010

 

Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR je cieľom výzvy OP Životné prostredie, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 9. septembra 2010 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 25 mil. eur.

 

 

Viac ino na: http://www.opzp.sk/downloadfile/vyzvy/opzp-po1-10-1/00-vyzva-opzp-po1-10-1.pdf

Viac informácií: http://www.opzp.sk/downloadfile/vyzvy/opzp-po1-10-1/00-vyzva-opzp-po1-10-1.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.