Prihlásenie

OP VaV 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (OPVaV-2010/2.2/06-SORO)Výskum a vývoj

2.6.-13.9.2010

Podpora vzniku integrovaných kompetenčných centier, zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora je cieľom výzvy OP Výskum a vývoj, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 13. septembra 2010 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 7 mil. eur.

Viac informácií: http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=300

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.