Prihlásenie

Verejná výzva - Prípravná akcia v oblasti športu

3.5.-29.7.2011

Ciele a opis výzvy:

Hlavným cieľom prípravných akcií v oblasti športu je pripraviť budúce akcie EÚ v tejto oblasti podľa priorít stanovených v bielej knihe o športe z roku 2007 a v oznámení o rozvíjaní európskeho rozmeru v športe z roku 2011.
Táto výzva na predkladanie návrhov podporí medzinárodné projekty predložené verejnými orgánmi alebo neziskovými organizáciami s cieľom identifikovať a otestovať vhodné siete a osvedčené postupy v oblasti športu v týchto oblastiach:
a) prevencia násilia a neznášanlivosti v športe a boj proti nim;
b) podpora inovačných prístupov na účely posilnenia organizácie športu v Európe.

Útvarom Komisie zodpovedným za vykonávanie a riadenie tejto akcie je oddelenie športu Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru.

 

Oprávnenosť: MSP - právnické osoby (fyzické osoby nie sú oprávnené na predkldanie návrhov projektov), neziskové organizácie, verejné orgány

Spolufinancovanie: Spolufinancovanie z fodov EU sa poskytne v max. výške 80%. Mzdové náklady nesmú prekročiť 50% celkových oprávnených nákladov.

Koncernované regióny: členské štáty EU

 

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.