Prihlásenie

Výzva na podávanie žiadostí: EUROPE DIRECT GRANT 2009-2012 - grant na činnosť a technickú pomoc za poskytnutie priestorov pre verejné informačné centrá EUROPE DIRECT v rokoch 2009-2012

30.7.-29.9.2008

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike vypisuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať organizácie oprávnené získať grant na činnosť a technickú pomoc za poskytnutie priestorov pre verejné informačné centrá EUROPE DIRECT v rokoch 2009-2012.

Sieť EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej úrovni a na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je podporovať informované a aktívne európske občianstvo. Sú vstupným miestom obyvateľov do Únie tým, že poskytujú všeobecné informácie o EÚ, odkazujú na špecializované informačné zdroje, zvyšujú informovanosť a podporujú diskusiu. Centrá budú prispievať aj k cieľu Komisie rozvíjať európske priestory pre verejnosť, ktoré fungujú ako „miesta stretnutí“ obyvateľov, mimovládnych organizácií, politických činiteľov a médií. Cieľom je, aby všetci obyvatelia, z vidieckych aj mestských oblastí, mali prístup k informáciám o všetkých oblastiach činností Európskej únie a najmä o tom, ako tieto činnosti ovplyvňujú ich každodenný život.

Celková suma pridelená Slovenskej republike (za podmienky schválenia rozpočtovým orgánom) je 175 000 EUR na rok. nákladov. Výška ročného grantu je 12 000 – 25 000 EUR, pričom grant pokrýva maximálne 50% oprávnených nákladov. Začiatok realizácie projektu je január 2009.

Úplný text výzvy na predloženie návrhov a ďalšie dokumenty nájdete na stránke Zastúpenia EK v SR http://ec.europa.eu/slovensko/calls/grants/europedirectrelays2008_sk.htm.

Konečným termínom na predloženie návrhov je 29. september 2008.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.