Prihlásenie

Otvorená výzva v rámci OP Výskum a vývoj - 1.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

5.12.2011-24.1.2012

Dňa 17. 10. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, s názvom „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja“, kód OPVaV-2011/1.1/01-SORO.

 

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, konkrétne pre:

  • verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2009, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2009 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

 

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 500 000  EUR                                                                                                                          

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

3 000 000 EUR       

 

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 23. 1. 2012

Všetky informácie nájdete na: www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20111101-soro/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.