Prihlásenie

Otvorená výzva v rámci OP KaHR - 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

5.12.2011-29.2.2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. septembra 2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Kód výzvy: KaHR–111SP/LSKxP–1101

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 29. februára 2012

Indikatívna alokácia: 16 470 588 €

 

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle s dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) .

Základnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa v rámci tejto výzvy s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) je mať schválený svoj projektový zámer ako súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP obce/mesta/mestskej časti/združenia obcí (mikroregiónu).

Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:

- hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení;

- hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Viac informácií o výzve je k dispozícii na http://www.siea.sk/aktualne-vyzvy/c-1262/vyzva-kahr_111sp_lskxp_1101/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.