Prihlásenie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

16.12.2011-18.3.2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vyhlasuje dňa 16. decembra 2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.