Prihlásenie

Otvorená výzva v rámci OP KaHR - 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

24.2.-24.5.2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 24. februára 2012 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu: KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Kód výzvy: KaHR-113DM-1201
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 24. máj 2012
Výška NFP na projekt: min. 5.000  €, max. 50.000 €
Dĺžka trvania projektu: 24 mesiacov
Princíp financovania: refundácia
 
Cieľ pomoci
Cieľom pomoci je podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce. Cieľom poskytnutia pomoci je formou podpory jednotlivých oprávnených projektov:
- zvýšiť zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce,
- stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti,
- zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb,
- zlepšiť pozíciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch,
- zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ,
- zvýšiť úroveň informovanosti podnikov o zahraničných trhoch a vývojových tendenciách na týchto trhoch.

Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy. Oprávneným žiadateľom v zmysle uvedeného zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity
Oprávnenými projektmi sú projekty, ktorých výsledkom je zlepšenie internacionalizácie, prezentačných zručností, úrovne informovanosti o zahraničných trhoch a tým zlepšenie pozície podnikateľských subjektov Slovenskej republiky na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch. Pomoc je určená na projekty zamerané na uvedené aktivity:
- prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a/alebo v zahraničí,
- prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí

Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.
NFP sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.
Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR.
Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 50 000 EUR, pričom celková výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov
Maximálna intenzita pomoci závisí od sídla žiadateľa. V regiónoch:
• Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50%,
• Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) nesmie presiahnuť 40%
celkových oprávnených výdavkov na projekt, za predpokladu dodržania maximálnej výšky pomoci v absolútnom vyjadrení.

Viac informácií o výzve je k dispozícii na http://www.siea.sk/aktualne-vyzvy/c-1431/vyzva-kahr-113dm-1201

 

Zdroj článku: Slovenská obchodná a priemyselná komora

Útvar Európskej únie, Tel.: 02/54433272

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.