Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Sociálny a ekonomický rozvoj

14.8.-31.10.2008

Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky, v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR, vyhlásilo 14. augusta 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013. Celková suma vyčlenených prostriedkov je 20 mil. eur.

Cieľ:
- podpora poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce pre udržateľný sociálny a ekonomický, environmentálny a kultúrny rozvoj poľskoslovenského prihraničného regiónu. 

Oblasti podpory:
- rozvoj cezhraničnej spolupárce v oblasti turizmu
- ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva
- vytváranie sietí   

Oprávnení žiadatelia:
- subjekty tretieho, verejného a súkromného sektora,
· samosprávne jednotky a ich zväzy a asociácie
· štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb
· mimovládne neziskové organizácie
· Európske zoskupenia územnej spolupráce

 

Oprávnené územie:
- Prešovský a Žilinský kraj

 

Výška príspevku:
- min. 50 001 eur
- max. 300 000 eur

 

Termín na predkladanie žiadostí: do 31. októbra 2008, 17.00 h.

Viac informácií: http://www.build.gov.sk/mvrrsr/?id=10&cat=&news=3468

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.