Prihlásenie

Vyzva na podávanie návrhov: Zvyšovanie energetickej efektívnosti

11.8.-19.12.2008

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásili 11. augusta 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,  Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Cieľ:

- úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva a v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov

Oprávnení žiadatelia:
- podnikatelia, t.j.  fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1.1.2007, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP") sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.

Územná platnosť:
- západné, stredné a východné Slovensko

Forma podpory:
- nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Rozsah podpory:
- min. 60 000 eur
- max. 6 000 000 eur

Oprávnené aktivity:

 • úspory energie, ktoré umožnia prijímateľovi znížiť množstvo energie použitej v jeho výrobnom procese, rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti, pričom výška poskytnutého NFP na rekonštrukciu objektov nesmie presiahnuť 50% celkového poskytnutého NFP podľa čl. I;
 • vysoko-účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe;
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia:

  o malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MW;
  o zariadení na energetické využitie biomasy alebo bioplynu, s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 30 MWe;
  o zariadení na využitie slnečnej energie;
  o zariadení na energetické využitie geotermálnej energie (s vylúčením prieskumných vrtov);

 • vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave výlučne v kombinácii s výstavbou zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci tejto schémy.

Termín na predkladanie žiadostí: do 19. decembra 2008

Kontakt:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: 032 - 74 35 216 (kl. 116)
fax: 032 -74 36 057
e-mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048 - 47 01 802-804
fax: 048 - 47 14 651
e-mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055 - 67 82 532 (3)
fax: 055 - 67 86 411
e-mail: fondy@siea.gov.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.