Prihlásenie

Nová výzva MH SR pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

31.8.-29.11.2012

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 31. augusta 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

Termín predkladania žiadostí je do 29. novembra 2012

Bližšie informácie sú zverejnené na:

http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-13sp-1201/138831s

http://www.siea.sk/aktualne-vyzvy/

 

Zdroj článku: SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.