Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Registrácia a refundácia nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu

1.3.-31.12.2008

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblasti výskumu a vývoja, inovácií a informatizácie, výskumné a vývojové programy: REGISTRÁCIA A REFUNDÁCIA NÁKLADOV NA PRÍPRAVU PROJEKTOV 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU EURÓPSKEJ ÚNIE - PP7RP 2008.  

Cieľ:
- zvýšenie účasti slovenských subjektov v 7RP prostredníctvom podpory prípravy projektov výskumu a vývoja aktívnou účasťou slovenských pracovníkov výskumu a vývoja na koordinácii a riešení výskumných projektov.

Oprávnení žiadatelia:
- podnikatelia so sídlom na území SR, ktoré sú koordinátorom výskumného projektu 7RP, t.j.  pripravujú a predkladajú projekt 7RP alebo sú členmi riešiteľského konzorcia projektu.

Minimálny počet účastníkov: 3

Rozsah podpory:
. veľké integrované projekty: 500 000 Sk
- malé projekty spolupráce, výskumné projekty, iné typy projektov: 300 000 Sk

Aktivity:
- refundácia nákladov na prípravu návrhov výskumných projektov 7RP, ak je žiadateľ koordinátorom projektu alebo člen riešiteľského konzorcia

Termín na predloženie žiadostí: do 31. decembra  2008

Kontakt:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
P.O.BOX 346
814 99 Bratislava

RNDr. Katarína Bohušová, e-mail: bohusova@apvv.sk
Ing. Peter Beňo, e-mail: beno@apvv.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.