Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

2.9.2008-15.1.2009

Ministerstvo životného prostredia SE vyhlásilo 2. septembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (OPŽP-PO3-08-4). Vyčlenený rozpočet výzvy je 23 294 118 eur.

Cieľ:
- zníženie emisií skleníkových plynov v oblasti výroby tepla a štúdiu dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia,
- prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vyplyvov zmeny klímy, špecifický cieľ: znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vyplvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR,
- operačný cieľ 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Oprávnené územie:

  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trnavský kraj

Min. výška príspevku:
- nie je stanovená

Max. výška príspevku:
-  5 mil. Sk v prípade projektov v rámci aktivít v skupine II.  

Sektor:
- verejný
- súkromný
 
Oprávnení žiadatelia:
- ústredné orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie - Skupina I. B, D
- Ministerstvo životného prostredia SR - Skupina II. A - F
- Slovenská agentúra životného prostredia - Skupina II. A - F
- Slovenský hydrometeorologický ústav - Skupina II. A - E
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie -  Skupina I. A, B, C, D a Skupina II. C - F
- združenia miest a obcí, mikroregióny - Skupina I. A, B, C, D a Skupina II. C - F
- cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (ako zriaďovatelia špecializovaných subjektov) - Skupina I. A, B, C, D
- mimovládne neziskové organizácie so zameraním na ochranu životného prostredia  (s výnimkou neinvestičných fondov a združení právnických osôb) - Skupina II. C - F
- iné fyzické alebo právnické osoby 6 oprávnené na podnikanie - Skupina I. A, B, C, D a Skupina II. C - F

 

Termín na predkladanie žiadostí je do 15. januára 2009.

Kontakt:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02 - 5956 2522
e-mail: info@enviro.gov.sk

Viac informácií: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-3-2/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.