Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR-31SP-0802)

16.9.2008-16.1.2009

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vyhlásili 16.septembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 - Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Objem vyčlenených prostriedkov na túto výzvu je 1 000 000 000 Sk.

Cieľ výzvy:
- vytvorenie podmienok na rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a ich celoročným využitím,
- obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu,
- skvalitnenie prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu.

Oprávnené aktivity:

  • výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia amodernizácia existujúcich zariadení pre cestovný ruch a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky;
  • výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení vstrediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu scieľom skvalitniť azatraktívniť poskytované služby;
  • obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu;
  • výstavba nových alebomodernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská azariadenia cestovného ruchu akultúry

Oprávnení prijímatelia:
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2007, ktoré predložia projekt na vybudovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu komplexných centier cestovného ruchu s ich celoročným využitím a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa.

Regióny:
- pomoc sa poskytuje na  rozvoj regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia, t. j. regiónov, kde HDP na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 - 2002, je menej ako 75% priemerného HDP na obyvateľa v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. Uvedené zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre stanovenie oprávnenosti žiadateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo žiadateľa.

Forma a výška pomoci:

  • pomoc sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku, tj nie zálohovo, ale formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov
  • min. výška: 60 000 eur
  • max. výška: 6 mil. eur

Termín na predkladanie žiadostí: do 16. januára 2009, 16.00 h.

Kontakt:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava

tel.:    02 - 50 700 803, 831
fax:    02 - 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

Viac informácií: http://www.sacr.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.