Prihlásenie

Výzva pre malých a stredných podnikateľov - "Zelené inovácie v priemysle"

28.3.-31.7.2013

Dňa 28. marca 2013 vyhlásil Úrad vlády SR ako Správca programu Zelené inovácie v priemysle výzvu na predkladanie žiadostí. Program je financovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014. Termín uzávierky výzvy je 31.07.2013.

Program Zelených inovácií v priemysle sa zameriava na produkciu biomasy (poľnohospodársky komponent), distribúciu biomasy (logistické centrá) a premenu energie z biomasy (zariadenia na výrobu energie). Všetky tri zložky by mali byť v projekte zakomponované. Doplnkové aktivity, ako je výroba energie z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú tiež vítané, ak je v projekte hlavným zdrojom biomasa.

Hlavným cieľom programu je podpora vytvárania zelených pracovných miest.
 Vzhľadom k tomu, že správca programu si je vedomý nízkeho potenciálu logistických centier a zariadení na výrobu energie, predpokladá sa, že väčšina pracovných miest bude vytvorená v poľnohospodárskom komponente, buď ako stále pracovné miesta, ale častejšie ako sezónne pracovné miesta. Ďalšim cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti zelených podnikov zahrňujúc ozelenenie existujúcich priemyselných odvetví, zelené inovácie a zelené podnikanie.

Vysoká závislosť Slovenska od fosílnych palív vytvára priestor pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy, na zvýšenie energetickej bezpečnosti. Potvrdzuje sa, že využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako domácich energetických zdrojov zvyšuje do určitej miery bezpečnosť a čiastočnú diverzifikáciu dodávok energie. Súčasne sa tým znižuje závislosť ekonomiky od nestabilných cien ropy a zemného plynu. Ich využívanie je založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách a prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín. Nosnou témou programu je environmentálne využitie organického odpadu a produkcie biomasy z poľnohospodársky nevyužívaných plôch pri výrobe zelenej energie. Použitie inovatívnej zelenej technológie na vybudovanie environmentálne priateľského zdroja energie regionálneho významu, spolu so synergickým efektom využívania odpadu z poľnohospodárskej výroby, produkcie biomasy z poľnohospodársky nevyužívaných plôch a biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho a priemyselného odpadu zmierňuje negatívny dopad energetického sektora na životné prostredie, zvyšuje konkurencieschopnosť zeleného podnikania a prispieva k vytváraniu zelených pracovných miest.

Oprávnení žiadatelia


Malé a stredné podniky so sídlom na Slovensku

Oprávnení partneri

Malé a stredné podniky so sídlom na Slovensku
Subjekty zriadené v Nórsku

Schémy pomoci

Projekty budú implementované v súlade s dvomi schémami pomoci:

Schéma štátnej pomoci pre regionálnu investičnú pomoc
Schéma pomoci de minimis

Oprávnené územie


Oprávnené územie je celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci schémy pomoci de minimis je oprávneným územím aj Bratislavský kraj.

 Výška grantu


Minimálna výška grantu je 1 000 000 €. Maximálna výška grantu je 5 000 000 €

Granty udelené partnerom v rámci schémy pomoci de minimis nesmú presiahnuť 200 000 € v priebehu obdobia 3 fiškálnych rokov.

Miera grantu

Grantová miera (intenzita pomoci) v rámci schémy štátnej pomoci pre regionálnu investičnú pomoci nepresiahne 50 % celkových oprávnených výdavkov.

Maximálna grantová miera v rámci schémy pomoci de minimis je 80 % celkových oprávnených výdavkov.

Program má byť zároveň premostením medzi výskumom a trhovou aplikáciou jeho výsledkov, podporené budú:

 • poľnohospodárska produkcia a zbieranie biomasy
 • investície do logistických centier pre uskladnenie a spracovanie biomasy
 •  investície do technológií na výrobu energie využívajúce biomasu


Podporené projekty budú prispievať k diverzifikácii energetických zdrojov použitím odpadov a poľnohospodársky nevyužívaných plôch. Konkrétne projekty budú zahŕňať aj spracovanie inváznych rastlín ako nástroj pre komplexné využite biomasy vyrobenej na poľnohospodársky nevyužívaných plochách. Všetky projekty však musia prispievať k výstupu programu, ktorým je „Zvýšená tvorba zelených pracovných miest a rozvoj podnikania“

Očakávané výsledky

 • realizácia obchodných príležitostí pri ozeleňovaní európskej ekonomiky;
 • zníženie produkcie odpadov a zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy;
 • väčšie využitie ekologicky šetrných technológií;
 • zvýšená tvorba zelených pracovných miest a rozvoj podnikania.


Navrhované aktivity

 • vylepšenie technológie a technologických procesov, odpadov a nakladanie s odpadovými vodami, energetická účinnosť, certifikácia a overovanie, posilnenie kompetencií a budovanie kapacít;
 • inovatívne služby a úsporné nakupovanie, a to vo verejnom ako aj súkromnom sektore;
 • podpora projektov zameraných na implementáciu technológií a štandardov potrebných na dosiahnutie súladu s legislatívou EÚ / EHP v oblasti životného prostredia a energetiky;
 • vývoj a implementácia stratégií zeleného manažmentu a výrobných procesov;
 • vývoj verejných stratégií pre zelený priemyselný rozvoj;
 • školenia o prierezových problematikách a činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia
 • podpora žien a mladých v podnikaní.


Kompletná dokumentácia výzvy tu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.