Prihlásenie

Vyhlásenie novej výzvy k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-13-1

29.4.-29.7.2013

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že dňa 29.4.2013 bola
vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO4-13-1 k operačnému cieľu 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
spôsobom priaznivým pre životné prostredie v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo.

Viac informácií na : http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-1-z-29-4-2013-4-3/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.