Prihlásenie

Verejná konzultácia EK: Zelený akčný plán pre MSP

20.9.-12.12.2013

Vyjadrite svoj názor na legislatívu EÚ prostredníctvom on-line konzultácie -  Otvorená konzultácia!!!

 

Cieľová skupina: Hľadajú sa príspevky od všetkých obyvateľov a firiem, predovšetkým od MSP, ako aj verejných a súkromných inštitúcií podporujúcich MSP

Termín:
20. 09. 2013 - 12.12.2013

Cieľ konzultácie: Pomocou konzultácie sa Európska komisia usiluje o získanie názorov, ktoré by prispeli k vytvoreniu efektívnych opatrení podpory pre MSP v EÚ, ktoré sa usilujú o väčšiu efektivitu a poskytovanie udržateľných služieb a výrobkov. Na účely tejto konzultácie, efektívne využívanie zdrojov by sa malo chápať v širšom zmysle, ktorý zahŕňa účinné využívanie energie (vrátane obnoviteľných zdrojov energie), vody a iných prírodných zdrojov, materiálov, minimalizácia odpadov, predaj šrotu do inej spoločnosti a recyklácie. Výsledky verejnej konzultácie budú využité na podporu efektívneho využívania zdrojov MSP, ktoré budú začlenené do budúceho Zeleného Akčného Plánu pre malé a stredné podniky.

Viac informácií a formulár na odpovedanie nájdete na stránke:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm
 
Kontakt:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Ing. Darina Knapiková, tel: 02/5413 1136,
E-mail: darina.knapikova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.