Prihlásenie

Koučing v oblasti SME Instrument - Výzva

11.12.2013

Výzva na predkladanie ponúk ,,Koučing v oblasti SME Instrument“

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) nachádzajúca sa v Bruseli vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk zameraných na koučing (vonkajší expert)  pre oblasť podpory malých a stredných podnikov v rámci programu  Horizont 2020 (ďalej SME Instrument). Výzva bola spustená 11.decembra 2013 a doba jej trvania bola stanovená na dobu neurčitú. Na základe toho môžete stále prejaviť záujem o participáciu.

SME Instrument je novým podporným nástrojom pre podporu malých a stredných podnikov, ktorý je založený na troch po sebe nasledujúcich fázach. 

1. fáza  je zameraná na pokrytie nákladov na posúdenie technickej realizovateľnosti a na trhový potenciál nových nápadov.

2. fáza je zameraná na výskumno-inovačné aktivity s čiastočným zameraním na demonštračné aktivity a trhové uplatnenie.

3. fáza je zameraná na opatrenia s cieľom skomercionalizovať inovatívne produkty a služby.

Krátkodobým cieľom je posilniť komerčný potenciál a vplyv na účasť malých a stredných podnikov v programe Horizont 2020 a to tak, že dôjde k uisteniu, že projekt pokračuje ruka v ruke s firemnou inovačnou stratégiou. Zároveň je potrebné zahrnúť a posilniť riadenie v participujúcich firmách a vybudovať a implementovať stratégie vysokého rastu založených na participácii v Horizont 2020. Dlhodobým cieľom je zaručiť, že dosiahnutá organizačná zmena a vývoj vedenia vo firme budú viesť (viedli) k lepšiemu prekonaniu bariér po participácii v programe Horizont 2020.

Hlavná zodpovednosť koučov

1. participovať na vytvorení stratégie spoločnosti klienta, zistiť prekážky brániace vývoju a spoločne spolu s klientom vytvoriť podnikateľský plán s míľnikmi a výsledkami, ktoré budú výhodné pre obe strany,

2. dohodnúť s klientom pracovný plán koučingu, 

3. zadovážiť štruktúrovaný program F2F koučingu, ktorý identifikuje bariéry rastu a pomôže implementovať projekt a transformáciu spoločnosti,

4. ak to bude nevyhnutné, poskytnúť špecifické zameranie koučingu na konkrétne aktivity,

5. pomôcť vybudovať strategické partnerstvo v rámci siete EEN,

6. splniť zmluvné podmienky – ciele, výsledky a kontrolu rozpočtu,

7. informovať klientov ohľadne vhodnej podpory zo siete EEN – služby/podujatia zamerané na podporu podnikania

Koučom budú priradení Key Account manažéri z personálu konzorcia EEN siete s ktorými budú v priamom kontakte.

Úspešní kandidáti sa budú podieľať na podpornom koučingu a mentoringu v rámci prvých dvoch fáz  SME Instrument-u. 

Záujemcovia  musia splniť nasledujúce kritéria

1. poskytnúť kontaktné údaje

2. poskytnúť link s verejne prístupným životopisom v anglickom jazyku, ktorý bude obsahovať 

a.oblasť expertného zamerania so zvýraznenými oblasťami špecializácie a vopred definované vedľajšie oblasti špecializácie,  

b.profesionálnu skúsenosť zo súčasného a minulého zamestnania zahrňujúc pozíciu a dpracované roky

c.vzdelanie a tréningy na základe dosiahnutej kvalifikácie, subjektu zamerania, meno inštitúcie, krajinu a rok dosiahnutia

d.jazyková zdatnosť

3. predložiť najmenej tri,  na hlavičkovom papieri  podpísané referencie (generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ, majiteľ firmy) vzťahujúce sa na kritéria tejto výzvy. Ďalej podpisujúci preukazovatelia schopnosti kouča musia spomenúť jeho meno a najmä prínosy pre firmu alebo inú organizáciu, pre ktoré bol takýto koučing poskytovaný.

4. požadovaná prax je 5 rokov v oblasti manažmentu širokej škály záležitostí firmy, poskytnúť výpis kariérnych úspechov, mať širokú sieť kontaktov, mať skúsenosti v oblasti inovačného manažmentu, mať preukázateľnú predchádzajúcu skúsenosť s podobnou oblasťou koučingu, mať rôzne kvalifikácie.

5. vlastnosti uchádzačov: empatia, integrita, kredibilita, pracovitosť, nezávislosť, pokojná povaha,schopnosť vykonávať prácu na seniorskom stupni manažmentu, mať prirodzenú obchodnú prezieravosť podporenú silnými výskumnými, analytickými a diagnostickými zručnosťami, mať schopnosť klásť správne otázky, byť zvyknutý preberať na seba iniciatívu, byt schopný ponúknuť konštruktívnu výzvu,  prejaviť porozumenie na oblasti strategického plánovania, vodcovstva, ľudských zdrojov, vývoja nového produktu, vývoja trhu a medzinárodnej stratégie, mať zmysel pre inovácie, financie a mať zmysel pre pripravenosť investovat.

Mzda

450 EURO / deň + cestovné náklady a náklady na živobytie budú preplácané podľa pracovnej zmluvy (bližšie informácie o pozícii a rovnako aj podmienky a povinnosti zverejňovania zmlúv si pozrite v oficiálnom dokumente v anglickom jazyku na stránke: http://ec.europa.eu/easme/files/sme/SME-Instrument-coaches-call-text.pdf 

Registračná procedúra :  http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/businesscoachesSMEI

Informácie k tomuto projektu cez EASME: http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm

Bližšie info k výberovému procesu: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/files/een-guide_en.pdf


Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.