Prihlásenie

Ministerstvo hospodárstva SR ponúka podnikateľom možnosť účasti na veľtrhoch a výstavách v spoločnom stánku MHSR

27.10.2014

V prvom polroku budúceho roku bola schválená účasť na výstavách Energiesparmesse Wels (27.2 – 1.3.2015) v Rakúsku a IWA Outdoor Classic 6.-9.3. 2015, Norimberg) a  Hannover Messe (13.-17.4 2015) v Nemecku.

Podmienky účasti vychádzajú z národného projektu a jeho financovania zo štrukturálnych fondov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Základné podmienky sú:

-          subjekt musí spĺňať zaradenie do kategórie mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) podľa Prílohy I. Nariadenia Komisie EÚ č. 651-2014

(pdf. verziu nájdete na: http://www.mhsr.sk/vyzva-k-podaniu-prihlasok-k-ucasti-v-narodnom-stanku-mh-sr-na-veltrhoch-a-vystavach-v-druhom-polroku-2014/143366s ),

-          predmet podnikateľskej činnosti podniku musí byť zameraný na priemyselnú výrobu

-          subjekt musí mať sídlo firmy mimo Bratislavského kraja,

-          subjekt sa nesmie nachádzať vo finančných ťažkostiach,

-          akumulovaná celková poskytnutá pomoc de minimis nesmie presahovať výšku 200 tisíc EUR za posledné dva ukončené fiškálne roky a prebiehajúci fiškálny rok.

MH SR  prostredníctvom štrukturálnych fondov uhradí vystavovateľom alikvotnú časť nákladov za prenájom výstavnej plochy, vrátane technického pripojenia na stánok (energie, voda a internetové pripojenie), postavenie stánku technickým realizátorom a vystavovateľský katalóg technického realizátora.

Viac infomácii poskytne:

Lucia Pawliková

Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

Ministerstvo hospodárstva SR

E-mail: Lucia.Pawlikova@mhsr.sk

Tel.: +421 2  48 54 22 24

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.