Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania medzi EÚ a Austráliou - výzva

21.4.-6.6.2008

rogram spolupráce s krajinami nástroja pre spoluprácu s priemyselnými krajinami (ICI) v oblasti vzdelávania – Spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy medzi EÚ a Austráliou, Japonskom, Kórejskou republikou a Novým Zélandom (2008/C 86/04)

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – GR EAC/14/08

Všeobecným cieľom výzvy na predkladanie návrhov je prehĺbiť porozumenie a vzájomné kontakty medzi národmi členských štátov EÚ a národmi partnerských krajín – Austrálie, Japonska, Kórejskej republiky a Nového Zélandu, vrátane širšej znalosti ich jazykov, kultúr a inštitúcií, a zlepšiť kvalitu vyššieho vzdelávania, ako aj odborného vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a partnerských krajinách. Výzvou na predkladanie návrhov sa podporia tieto akcie:

Spoločné projekty mobility krajín nástroja ICI

Touto akciou sa financujú projekty na rozvoj medzinárodných študijných plánov, ktoré zahŕňajú krátkodobú mobilitu medzi EÚ a partnerskou krajinou nástroja ICI, ktorá sa nevzťahuje priamo alebo nevyhnutne na udelenie spoločného alebo dvojitého/dvojnásobného akademického titulu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Žiadosť o udelenie grantu v rámci tejto výzvy môžu podať inštitúcie vyššieho vzdelávania a inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy. Oprávnení uchádzači musia mať sídlo v jednom z 27 členských štátov Európskej únie.

ROZPOČET A TRVANIE PROJEKTU

Rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 2,5 milióna EUR. Očakáva sa, že financovanie sa poskytne na 4-5 projektov EÚ-Austrália, 2-3 projekty EÚ-Japonsko, 1-2 projekty EÚ-Kórea a na 1 projekt EÚ-Nový Zéland.

Maximálny objem financií zo strany EÚ bude predstavovať 425 000 EUR na trojročný spoločný projekt

mobility, ktorý bude zahŕňať 4 alebo viac partnerských inštitúcií EÚ. Spoločné projekty mobility budú trvať 3 roky. 5.4.2008 C 86/34 Úradný vestník Európskej únie SK

UZÁVIERKA

Žiadosti musia byť zaslané Komisii najneskôr do 6. júna 2008.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie môžete získať, ak napíšete na adresu: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu

 

Úplné znenie výzvy na predkladanie návrhov a formuláre žiadostí sú dostupné na internetovej stránke v odkaze: http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.