Prihlásenie

Spotrebiteľská politika - spojený dohľad a donucovacie akcie zamerané na oblasť spotrebiteľskej bezpečnosti (nepotrevinárskych) produktov

4.-27.2.2009

Názov výzvy: Consumer Policy - joint surveillance and enforcement actions in the area of consumer product safety (non food)

Fondy: CONSUMER PROTECTION POLICY

Oblasť zamerania podpory: verejný manažment, zdravotníctvo, občianstvo

Súhrn: táto výzva je súčasťou implementácie programu Aktivity komunity na poli spotrebiteľskej politiky

Oprávnení žiadatelia: n.o., lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administrácie, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU, Krajiny európskej ekonomickej oblasti

Viac informácií: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.