Prihlásenie

Podpora medzinárodných programov a schém mobility v oblasti kultúry

12.3.-15.5.2009

Názov výzvy: Support to transnational mobility programmes or schemes in the field of culture

Fondy: CULTURE (2007-2013) 1 SUPPORT FOR CULTURAL ACTIONS

Oblasť zamerania: kultúra - médiá

Súhrnne: podpora na experimentálnych základoch v mobilite umelcov a profesionálov v oblasti kultúry

Oprávnení žiadatelia: MSP, n. o., školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call1440_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.