Prihlásenie

Školenie zamerané na BOZP pri práci s chemickými faktormi - v súlade s § 10 Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z.

23.4.2014, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) Vás pozývajú na "Školenie zamerané na BOZP pri práci s chemickými faktormi", ktoré sa bude konať v Trenčíne dňa 23. apríla 2014.
 
Cieľ školenia: v súlade s § 10 Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov školenie poskytne zamestnancom informácie potrebné na prácu s nebezpečnými chemickými faktormi.

Cieľová skupina: Zamestnanci a SZČO pracujúci s nebezpečnými chemickými faktormi.

Program:
1) § 10 Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
2) Právne predpisy BOZP, ochrany zdravia, REACH, CLP
3) Klasifikácia chemických látok a zmesí
4) Karta bezpečnostných údajov
5) Posudok o riziku a prevádzkový poriadok
5) Ochranné a preventívne opatrenia pri práci s chemickými látkami a prípravkami (kolektívne a individuálne opatrenia, osobné ochranné pracovné pomôcky)
6) Možnosti zabezpečenia zdravotného dohľadu
7) Opatrenia v prípade nepredvídanej udalosti
8) Opatrenia v prípade poškodenia zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami (toxikológia, prvá pomoc, ...)

Pozvánku, detailný program a návratku nájdete TU

Ďalšie informácie Vám poskytne:
p. Viera Piknová, organizačný garant
Trenčianska regionálna komora SOPK
tel: 032/6523834
E-mail: piknova@sopk.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.