Prihlásenie

Seminár o duševnom vlastníctve vo Varšave

18.6.2014, Varšava, Poľsko

Local IP Training Event – Warsaw

Európsky informačný portál ochrany práv duševného vlastníctva „European IPR Helpdesk“  v spolupráci s „Národnou kanceláriou NCP Poľsko“ (Výskum v prospech malých a stredných podnikov) organizuje seminár duševnom vlastníctve v rámci rámcového programu Horizont 2020, ktorý sa bude zaoberať patentmi, licenčnými dohodami a technologickým transferom v režime štátnej pomoci. Hlavným cieľom je vybudovať kapacity medzi malými a strednými podnikmi a výskumnými pracovníkmi v oblasti odborného manažmentu.

Strategické využívanie a riadenie duševného vlastníctva v podnikaní ako aj v medzinárodných výskumných iniciatívach má zásadný význam pre posilnenie európskej vedeckej a technologickej základne, pre podporu inovácií a zabezpečenie rastu v Európskej únii. Nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, Horizont 2020, kladie oveľa väčší dôraz na systematické strategické využívanie duševného vlastníctva ako prostriedok jeho efektívnejšej ochrany. 

Seminár o duševnom vlastníctve sa bude zaoberať komplexnou témou vytvárania hodnôt prostredníctvom odborného vedenia a využívania duševného vlastníctva. Účastníci sa oboznámia s centrálnou koncepciou a stratégiami premeny duševného majetku na hodnoty a inovácie. 

Účasť na seminári je bezplatná. Je určený pre zástupcov akademickej obce, výskumných organizácií a pre malých a stredných podnikateľov. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov je potrebná on-line registrácia.

Bližšie informácie o programe semináru, ako aj o prednášajúcich lektoroch, nájdete TU.

Termín registrácie je do 13. júna 2014. 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.