Prihlásenie

Seminár "Colné formality v dovoze a vývoze"

26.8.2015, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) Vás pozýva na seminár "Colné formality v dovoze a vývoze" ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 26. augusta 2015.
 
Cieľ seminára: Seminár poskytne účastníkom nielen cenné teoretické informácie o colných a daňových predpisoch pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie ale aj potrebné a praktické skúsenosti pri vypĺňaní a pri opravách colných vyhlásení, upozorní na najčastejšie chyby a nedostatky deklarantov a zástupcov v colnom konaní, ktorých výsledkom môže byť porušenie colných predpisov a poukáže na ich legislatívne riešenie.

Program:

 • základné (komunitárne a národné) colné predpisy
 • základné pojmy v colných predpisoch (význam a použitie v praxi)
 • štatút a pôvod tovaru (výklad a význam)
 • colne schválené určenie alebo použitie (účel, druhy, príklady z praxe)
 • colné režimy (účel, druhy, príklady z praxe)
 • zjednodušené postupy (význam, druhy a príklady z praxe)
 • priebeh colného konania (význam, začiatok, formality, ukončenie a príklady z praxe)
 • colný dlh a dlžník (vznik, zabezpečenie a zánik)
 • práva a povinnosti účastníkov colného konania (práva a povinnosti deklaranta a jeho zástupcu, colnom konaní, oprávnenia colných orgánov)
 • povinné prílohy k colnému konaniu (druhy, význam, príklady z praxe)
 • riziká a nedostatky v colnom konaní (colná hodnota, zatriedenie, podklady, pôvod, príklady z praxe)
 • sankcie za porušenie colných predpisov (colný priestupok, colný delikt, príklady z praxe)Pozvánku, detailný program a návratku nájdete TU

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.