Prihlásenie

Zodpovedný výskum v oblasti nanovied a nanotechnológií

7.2.-30.5.2008

ODPORÚČANIE KOMISIE zo 7. februára 2008 o kódexe správania pre zodpovedný výskum v oblasti nanovied a nanotechnológií [oznámené pod číslom K(2008) 424] (2008/345/ES)

Komisia vo svojom oznámení Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Smerom k Európskemu výskumnému priestoru v januári 2000 navrhla vytvoriť Európsky výskumný priestor s cieľom konsolidovať a vytvárať európsku výskumnú politiku.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:116:0046:0052:SK:PDF

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.