Prihlásenie

Národná kontaktná osoba pre Výskum v prospech MSP

1.5.2009

Enterprise Europe Network hosťuje národnú kontaktnú osobu pre Výskum v prospech MSP Siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj.

Od mája 2009 pôsobí z poverenia Ministerstva školstva SR v rámci Enterprise Europe Network národná kontaktná osoba (NCP) pre špecifickú oblasť Siedmeho rámcového programu (FP7) - Výskum v prospech malých a stredných podnikov (MSP). V rámci tejto oblasti podporuje Európska komisia tzv. subkontraktačný výskum, ktorý vykonávajú výskumné organizácie a ktorého výsledky využívajú MSP, prípadne asociácie MSP.

Úlohou NCP je šíriť informácie všeobecného a špecifického charakteru k otázkam FP7 ako aj k ďalším vedecko-výskumným, technologickým a inovačným programom Európskej únie, v spolupráci s Európskou komisiou a APVV organizovať a aktívne sa zúčastňovať informačných dní, seminárov, workshopov a konferencií, vrátane vykonania prezentácií za danú prioritu, informovať vedeckú obec resp. potenciálnych žiadateľov za príslušnú prioritu o aktuálnych výzvach a možnostiach zapojenia sa do výzvy a FP7 , poskytovať poradenstvo v oblasti vyhľadávania partnerov pri zapájaní sa slovenských  subjektov do projektov FP7.

Národnou kontaktnou osobou (NCP) je Ing. Ivan Filus, vedúci sekcie výskum. Viac informácií nájdete na stránkach Enterprise Europe Network alebo Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.