Prihlásenie

Stav implementácie európskej Smernice o službách

5.-20.10.2010

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu (IMCO) zverejnil dňa 24. septembra 2010 štúdiu týkajúcu sa implementácie Smernice o službách. Cieľom tejto štúdie je zhrnúť pokrok, ktorý dosiahli jednotlivé členské krajiny EÚ-27 pri implementácie európskej smernice. Na jej základe sa predpokladá prijímanie buď nových právnych predpisov a vykonanie úpravy v platnej legislatíve členských štátov, ktoré majú uľahčiť podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v celej únii.


Nosnými bodmi štúdie sú:

  • transponovanie jednotlivých predpisov smernice do národnej legislatívy, ktoré väčšina krajín plánuje dokončiť do konca roku 2010,
  • zriadenie jednotných kontaktných miest – elektronických a fyzických, ktoré budú poskytovať poradenstvo a informácie (aj v cudzom jazyku) pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov. Tie boli doteraz zriadené vo všetkých krajinách únie s výnimkou Slovinska a Rumunska,
  • služby jednotných kontaktných miest okrem poradenstva a informácií v súvislosti s vybavovaním formalít týkajúcich sa zakladania rôznych právnych foriem podnikania, ohlasovacích a overovacích povinností apod.,
  • vzájomná asistencia a spolupráca relevantných inštitúcií zapojených do technického systému  (IMI – the Internal Market Information System) pri poskytovaní vyššie spomenutých služieb.


Celá správa je k dispozícii v anglickom jazyku na stránke Európskeho parlamentu tu.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.