Prihlásenie

Verejná konzultácia o radikálnych zmenách v prospech väčšieho rastu a vzniku pracovných miest v oblasti financovania výskumu a inovácií v EÚ

28.3.2011

Európska komisia otvorila konzultáciu o podstatných zlepšeniach vo financovaní výskumu a inovácií z prostriedkov EÚ s cieľom  zjednodušiť účasť, zvýšiť vplyv vo vedeckej a hospodárskej oblasti a znásobiť úžitok získaný za vynaložené náklady. Navrhovaný tzv. spoločný strategický rámec uvedený v Zelenej knihe by zahŕňal súčasný Rámcový program pre výskum (RP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Tým sa vytvorí jednotný súbor nástrojov, spolu s celým tzv. inovačným reťazcom siahajúcim od základného výskumu až po uvedenie inovatívnych produktov a služieb na trh, pričom by sa podporili aj inovácie mimo technologickej oblasti, napríklad v oblasti dizajnu a marketingu. Zámerom komisie je taktiež zjednodušiť pravidlá a postupy. Cieľom týchto zmien je maximalizovať prínos  stratégie Európa 2020 v oblasti výskumu a inovácií financovanej EÚ.

Zelená kniha obsahuje návrh spoločného strategického rámca, v ktorom sa spájajú tri zásadné prvky:

  • zameranie na tri vzájomne podmienené ciele:
  1. vybudovať v EÚ vedeckú základňu na svetovej úrovni, 
  2. zvýšiť celkovú konkurencieschopnosť a riešiť veľké výzvy, ako sú zmena klímy, efektívnosť využívania zdrojov, 
  3. bezpečnosť dodávok energie a potravinová bezpečnosť, zdravie a starnúca populácia.
  • zatraktívnenie financovania EÚ a vytvorenie jednoduchšieho prístupu k nemu pre účastníkov, napríklad prostredníctvom jednotného vstupného miesta so spoločnými IT nástrojmi alebo jednotného kontaktného miesta, kde by sa účastníkom poskytovali informácie a poradenstvo počas celého postupu financovania.
  • vznik oveľa jednoduchších a konzistentnejších postupov vyúčtovania použitia získaných finančných prostriedkov. To môže znamenať napríklad aj väčšie využitie paušálnych platieb.

 

Väčšia jednoduchosť prispeje k ľahšej a efektívnejšej finančnej kontrole vynaložených finančných prostriedkov daňových poplatníkov EÚ.

Ďalšie myšlienky v rámci Zelenej knihy sú: ďalšie opatrenia s cieľom zoskupiť financovanie výskumu v jednotlivých členských štátoch, lepšie prepojenie s kohéznym financovaním, využitie financovania EÚ na stimuláciu verejného obstarávania, ďalšie posilnenie úlohy Európskej rady pre výskum a finančné nástroje, ako napr. finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF), záruky za pôžičky a investície rizikového kapitálu, ako aj vytvorenie súboru ukazovateľov výkonnosti na meranie úspešnosti financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Komisia v nasledujúcich týždňoch vyhlási súťaž s cieľom nájsť najinšpiratívnejší názov pre nový spoločný rámec. 

V rámci konzultácie je možné podávať pripomienky. Konzultácia bude ukončená 20. mája. Následne po konzultácii Komisia 10. júna zorganizuje hlavnú záverečnú konferenciu, na ktorej vyhlási názov nového strategického rámca. 
Komisia potom pred koncom roka 2011 predloží legislatívny návrh použitia finančných prostriedkov na výskum a inovácie v rámci budúceho rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2013.

 

Viac informácií a možnosť participovať na konzultácii nájdete na webovej stránke www.europa.eu.

 

Možnosť ovplyvniť európsku legislatívu či už existujúcu alebo pripravovanú majú podnikatelia prostredníctvom európskych nástrojov spätnej väzby. On-line konzultácie sú jedným z nich. Prehľad ďalších nástrojov spätnej väzby, ktoré sprostredkúvajú partneri siete Enterprise Europe Network a Ministerstvo hospodárstva SR nájdete na  webovej stránke http://enterprise-europe-network.sk/.

 

O sieti Enterprise Europe Network:

Od roku 2008 poskytuje iniciatíva Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.Sieť združuje približne 600 organizácií, ktoré fungujú v 47 krajinách sveta. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie. Viac informácií je dostupných na webovej stránke www.enterprise-europe-network.sk.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.