Prihlásenie

Panel pre MSP - Smernica Rady 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia.

12.4.-25.5.2011

Vyplňte dotazník a pripomienkujte tak možné zmeny v Smernici Rady 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia. Názor a skúsenosť podnikateľov z odvetia farmaceutiky a zdravotných pomôcok sú dôležité!

Keďže Smernica o transparentnosti ešte nebola upravená od jej právoplatnosti začiatkom 90-tych rokov, Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel chce poznať pohľad zainteresovaných strán, vrátane malých a stredných podnikov, s cieľom posúdiť najlepší spôsob, ako riešiť otázky súladu medzi smernicou a v súčasnosti uplatňovanou politikou.
V súčasnosti sa Smernica o transparentnosti vzťahuje iba na medicínske výrobky. Avšak zdravotnícke pomôcky by mohli byť taktiež predmetom cenovej regulácie v členských štátoch. Preto táto konzultácia chce získať aj príspevky zainteresovaných strán, ktoré sa vyjadria k vhodnosti smernice pre trh so zdravotníckymi pomôckami.
Na Slovensku je táto Smernica implementovaná do zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

Vyplňte dotazník a pripomienkujte tak možné zmeny v Smernici Rady 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia. Váš názor a skúsenosť sú dôležité!
Dotazník, ktorý zaberie len 10 minút Vášho času, je určený malým a stredným podnikom z odvetia farmaceutiky a zdravotných pomôcok. Všetky zhromaždené údaje sú prísne dôverné. Neváhajte, podieľajte sa i Vy na revízii smernice!
Vyplnený dotazník zašlite do 25. mája 2011 na adresu kohutova@nadsme.sk 

Dotazník (nájdete ho tu),

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.