Prihlásenie

Bezplatné služby v oblasti environmentálnej legislatívy

14.4.2011-28.2.2012

Európska komisia prostredníctvom BIC Bratislava - Enterprise Europe Network poskytuje bezplatne malým a stredným podnikom (MSP) kvalifikované expertné služby v oblasti:

  • energetickej efektívnosti,
  • systémov environmentálneho manažérstva (EMS)
  • chemickej legislatívy (REACH, CLP)

 

Služby sú poskytované odborníkmi z danej oblasti. Analýzy budú realizované v priebehu roku 2011 v rámci projektu ELEEN (Ecodesign and legislation through Enterprise Europe Network) financovaného z Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP – Competitiveness and Innovation Programme).

Cieľovou skupinou sú hlavne MSP z oblasti výroby a spracovania kovov, výroby elektrických a elektronických komponentov a povrchovej úpravy.

V prípade záujmu o poskytnutie niektorej zo služieb, prosím vyplňte registračný formulár!

 

 

ELEEN (Ecodesign and legislation through Enterprise Europe Network)

Základné informácie:

Názov projektu: Ecodesign and Legislation Services for Enterprise Europe Network
Trvanie projektu: 29.3.2010-28.3.2012
Program EÚ: Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri prijímaní metód a nástrojov, ktoré znižujú dopad na životné prostredie a zároveň zvyšujú ich ziskovosť. Pre dosiahnutie tohto cieľa budú partneri projektu pomáhať MSP premeniť environmentálne výzvy na ekonomické príležitosti. Posilnia sa odborné znalosti v oblasti životného prostredia a budú podporené MSP v oblasti ekodizajnu, energetickej efektívnosti a systémov environmentálneho manažérstva (EMS), so zameraním na legislatívu o:

  • EUP (výrobkoch využívajúci energiu),
  • REACH (registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií),
  • WEE (odpadoch z elektrických a elektronických zariadení),
  • RoHS (obmedzení používania niektorých nebezpečných látok).

Partneri projektu: Swerea IVF (Švédsko), METU Technopolis (Turecko), BIC Bratislava (Slovensko), REDIT – Network of Technological Centres in the Region of Valencia (Španielsko), Consorzio Pisa Ricerche (Taliansko).

 

Kontakt:

Zuzana Veliká, BIC Bratislava, Tel: 02 5441 7515

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.