Prihlásenie

Databáza ponúk na partnerstvo POD - Partnering Opportunities Database

7.8.2013

Databázy BCD – Business cooperation database – Databáza na vyhľadávanie obchodných kontaktov  a  BBS  Bulletin Board Service - Databáza technologických ponúk a požiadaviek sa transformovali do nového systému  Partnering Opportunities Database POD.

Databáza POD je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu,  podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

 

Databáza ponúka dve možnosti:

- zverejnenie profilu Vašej firmy v databáze

- získavanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných podnikateľov v databáze.

 

Na  webovej stránke http://een.ec.europa.eu/  si môžete pozerať najnovšie ponuky na partnerstvo.

Latest Partnering Opportunities! Search /vyhľadávanie profilov

 

Typ profilu/Profile type:

Obchodné ponuky/Business Offer

Obchodné dopyty/Business Request

Technologické ponuky/Technology Offer

Technologické dopyty/Technology Request

 

Podmienkou vstupu do systému je:

- byť podnikateľom resp. zástupcom firmy (fyzická resp. právnická osoba) – neplatí pre novozaložené firmy

- ovládať aspoň jeden svetový jazyk resp. jazyk krajiny, s ktorou máte záujem spolupracovať

- mať jasnú predstavu o požadovanej spolupráci príp. potrebné voľné výrobné kapacity a pod.

 

Ako zverejniť svoju požiadavku?

Stačí pozorne, dôkladne a úplne vyplniť registračný formulár a uviesť, do ktorých štátov chcete Vašu žiadosť adresovať. Kooperačné ponuky v tomto systéme majú ročnú platnosť, to znamená, že ponuka je v priebehu 12 mesiacov k dispozícii potenciálnym záujemcom - členom systému. Po uplynutí tejto lehoty treba v prípade záujmu o ďalšie zotrvanie v systéme ponuku obnoviť.

V prípade záujmu o zaradenie kooperačného profilu do európskej databázy je potrebné vyplniť Požiadavkový list na registráciu do Databázy ponúk pre partnerstvo.

 

Kontakt:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Enterprise Europe Network

BISS Slovakia
Oľga Némethová

tel. 02/ 502 44 513

E-mail: nemethova@nadsme.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.