Prihlásenie

MÁTE ZAUJÍMAVÝ PROJEKT A CHCETE SA S NÍM POPÝŠIŤ?

2.1.2014

Európska cena za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA) je odmenou pre tých, ktorí majú odvahu inovovať a pomáhať podnikom vo svojej krajine.

Každý rok sa určia víťazi celoeurópskych ocenení, ktorí sa stanú inšpiráciou pre ostatných.

Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.Aj v roku 2012 bol  Slovenský projekt REGIONFEMME taktiež úspešný sa dostal do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.

Prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania majú aj slovenské iniciatívy možnosť získať ocenenie za rozvoj podnikania na Slovensku!


O čo sa jedná?

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania, ktorú začala udeľovať Európska komisia, je uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Ocenenia, zavedené v roku 2005, nie sú iba súťažou, ale majú tiež za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní – zameranom na riadiacu činnosť, ako aj na produkciu – a osláviť úspech. Každý rok sa určia víťazi celoeurópskych ocenení, ktorí sa stanú inšpiráciou pre ostatných. V geografickej pôsobnosti súťaže je zahrnutých 27 členských štátov[1] Európskej únie, ako aj Chorvátsko, Island, Nórsko, Srbsko a Turecko.


Ciele
1.    identifikovať a ohodnotiť úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli zrealizované na účely podpory podnikov a podnikania,
2.    predstaviť a podeliť sa o príklady najlepších podnikateľských postupov a praktík,
3.    zvýšiť povedomie o poslaní podnikateľov v spoločnosti, a
4.    povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Dôležitosť podnikania

Podnikateľsky priaznivá politika súvisí vo svojej podstate s potrebami malých a stredne veľkých podnikov (MSP), ktoré vzhľadom na to, že predstavujú viac ako 99 % európskych podnikov, zohrávajú dôležitú úlohu v európskej ekonomike. Sektor MSP prispieva k inovácii, je zdrojom konkurencie, poskytuje flexibilitu na pracovnom trhu a je hlavne zdrojom pre vytváranie pracovných miest.

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel preto mieni odmeniť iniciatívy, ktoré uľahčujú podnikanie, a to hlavne tým, že si uvedomujú jeho dôležitosť.
 
Vzhľadom na geografickú a kultúrnu pôsobnosť účastníkov z celej Európskej únie sa v ich najlepších skúsenostiach s najväčšou pravdepodobnosťou odrazia rozmanité spôsoby, akými regióny, strediská, mestá, obce a komunity vytvárajú podnikateľsky priaznivé prostredie a tvorivo uplatňujú skúsenosti tohto typu.

Oceňujú a hodnotia sa:
·    úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli vytvorené s cieľom podporiť podnikanie a podnikateľskú činnosť
·    iniciatívy, ktoré zdokonaľujú podnikateľské, odborné, technické a manažérske zručnosti
·    úsilie podporiť podnikateľskú činnosť medzi znevýhodnenými skupinami ako sú nezamestnaní, postihnuté osoby alebo príslušníci etnických menšín.

Výhody pre účastníkov súťaže a pre víťazov
Všetci tí, ktorí boli nominovaní svojou krajinou na Európsku cenu za podporu podnikania, budú pozvaní, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien.

Informácie o iniciatívach všetkých kandidátov budú zverejnené na webovej stránke Európskej ceny za podporu podnikania, vďaka čomu budú prístupné širokej verejnosti. Kandidáti sa ocitnú v centre pozornosti vďaka kampani zameranej na vzťahy s médiami a sociálnymi médiami, počas ktorej budú uverejnené ich mená.

Porota vyhlási dva druhy víťazov: víťazov jednotlivých kategórií cien za tvorivé zavádzanie podnikateľských praktík a jedného celkového víťaza Veľkej ceny. Okrem udelenia samotnej ceny bude víťazom vyjadrené uznanie za tvorivosť a úspešnú implementáciu. Budú sa preto môcť stať inšpiráciou a príkladom pre ostatných v celej Európskej únii.

Mediálne akcie sa uskutočnia tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, aby sa víťazom zabezpečilo vyjadrenie zaslúženého uznania nielen v ich vlastných obvodoch, ale aj v kľúčových európskych médiách.

Kto sa môže prihlásiť?
Súťaž je prístupná pre verejné orgány v EÚ, pristupujúcej krajine Chorvátsko, v pridružených krajinách v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie, ako Island, Nórsko, Srbsko a Turecko. Vhodné subjekty zahŕňajú orgány na národnej úrovni, obce, mestá, regióny a komunity, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi verejnými orgánmi a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie.
.

V ktorých kategóriách sa súťaží?


Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.
Príklady: podujatia a kampane s cieľom propagovať obraz podnikania a podnikateľov a vytvorenie kultúry, ktorá podporuje tvorivosť, inováciu a prijímanie rizík.

Investície do podnikateľských zručností:
oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej či miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských  a manažérskych zručností.
Príklady: podpora špecifických zručností, napríklad technickej kvalifikácie potrebnej v remeselnej oblasti, jazykových znalostí, počítačovej gramotnosti, systémov mobility a poradenstva pre podnikateľov, podnikateľského vzdelávania v školách a na univerzitách,

Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov pre podniky a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.
Príklady: opatrenia zjednodušujúce dostupnosť trhov verejného obstarávania pre MSP, znižujúce byrokraciu, pomáhajúce rozbiehať nové podniky, pomáhajúce propagovať inovatívny potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT) a e-businessu,

Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré podporujú podniky, obzvlášť malé a stredne veľké podniky, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej.
Príklady: projekty na vytváranie-zachovávanie a podporu medzinárodnej obchodnej spolupráce, informácie alebo nástroje na nadväzovanie spolupráce, podporné služby alebo systémy, ktoré pomáhajú MSP preraziť na zahraničných trhoch,

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných partnerstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória taktiež oceňuje úsilie zamerané na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami, ako sú nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, migranti, zdravotne postihnuté osoby či osoby z etnických menšín.
Príklady: sociálne a neziskové podniky, ktoré formou podnikania slúžia spoločenským potrebám.

Európska porota tiež udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórii na podporu podnikania, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpirujúcejšiu.

Prečo sa zúčastniť?
·    všetci nominovaní svojou krajinou na Európsku cenu za podporu podnikania budú pozvaní, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien
·    prípadové štúdie iniciatív všetkých kandidátov budú zverejnené na webovej stránke Európskej ceny za podporu podnikania
·    kandidáti sa ocitnú v centre pozornosti vďaka mediálnej kampani

Ako sa zúčastniť?
Každý rok sa do projektu zapojí okolo 350 organizácií, ktoré súťažia v národnom kole. Z nich sa vyberie približne 60 iniciatív, ktoré postúpia do tzv. európskeho kola. Porota navyše udeľuje veľkú cenu najkreatívnejšiemu a najinšpiratívnejšiemu návrhu na podporu podnikateľskej činnosti v Európe.  Víťazi sú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien počas prvého zhromaždenia SME, ktoré sa bude konať 2. – 3. októbra 2014 v talianskom Neapoli

Termín na zaslanie projektov do národného kola: 30.4.2014
Európske kolo: 12.5.2014


Adresa slovenského koordinátora súťaže:
Oľga Némethová
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Tel: 02/502 44 513
Email: nemethova@nadsme.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.