Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.4.2014)

17.4.2014

C10 Výroba potravín

20101228084 BO

Firma zo Španielska, ktorá vyrába a distribuuje pečivo a pekárenské výrobky, hľadá partnerov z krajín Európskej Únie, Sýrie a Izraela. Firma má záujem založiť joint venture s novými partnermi a s využitím ich znalostí lokálneho trhu a distribučných sietí priniesť svoje výrobky na trhy príslušných krajín.

 

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20130507003 BO

Talianska spoločnosť, ktorá sa venuje oblasti hydrauliky a zaoberá sa výrobou gumových súčiastok, hľadá obchodných sprostredkovateľov (distribútorov) príslušenstva pre čerpadlá a vodné pumpy. Firma ponúka svoje výrobné kapacity pre dodávateľské služby.

BOBG20140307001

Spoločnosť z Bulharska špecializujúca sa na technológiu vstrekovania plastu hľadá distribútorov pre svoje produkty a partnerov s cieľom vytvoriť joint venture alebo spoluprácu na základe subdodávateľskej dohody.

 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20130605013 BO

Cyperská spoločnosť, ktorá vyrába oceľové konštrukcie a nábytok pre interiéry a exteriéry s využím najmodernejšej technológie, hľadá obchodných sprostredkovateľov (agentov, zástupcov a distribútorov) za účelom expanzie na európske ako aj mimoeurópske trhy. Spoločnosť má záujem aj o vytvorenie joint venture či čiastočnú akvizíciu – kúpu časti firmy investorom, prípadne recipročnú výrobu.

20110830016 BO

Spoločnosť zo severozápadného Poľska, ktorá pôsobí v oblasti výroby, dodávky a montáže oceľových konštrukcií, hľadá odberateľov pre svoje produkty a služby. Spoločnosť ponúka subdodávateľské služby s možnosťou dlhodobej spolupráce.

 

C27 Výroba elektrických zariadení

BRBG20140328001

Bulharská firma sa zaoberá projektovaním elektroinštalácií, káblového vedenia pre distribučné siete, stožiarov elektrického vedenia a elektrární, ako aj testovaním a uvádzaním do prevádzky. Firma hľadá výrobcov a dodávateľov technických elektrických zariadení na ich využitie vo vyššie spomenutých oblastiach.

 

C28 Výroba strojov a zariadení i.n.

20120611027 BR

Firma z Poľska sa špecializuje na oblasti ako sú strojárstvo, elektronické inžinierstvo, zdravotnícka technika a výrobné inžinierstvo. Firma, ktorá sa zaoberá elektronikou, nástrojmi a strojmi, procesným inžinierstvom, programátorstvom, ohodnocovaním a dokumentáciou produktov, ponúka subdodávateľské služby i spoluprácu formou recipročnej výroby.

 

C32 Iná výroba

20121026003

Nemecká firma pôsobiaca v oblasti projektovania a logistiky hľadá obchodných sprostredkovateľov (agentov, zástupcov, distribútorov) z Európy, USA a Južnej Ameriky.

BOCZ20140212001

Česká spoločnosť vyrábajúca ľahkú kompozitnú nehorľavú strešnú krytinu, hľadá distribútorov pre svoj produkt.

BRFR20140314001

Francúzska firma, ktorej predmetom činnosti je vývoj elektrických motorov a generátorov, má záujem o nadviazanie spolupráce so subdodávateľmi pôsobiacimi v rovnakom odvetví. Táto firma vyrába produkty na mieru, upravuje a prispôsobuje ich podľa požiadaviek zákazníkov a rada by s pomocou partnerov rozšírila svoje znalosti a skúsenosti pri uplatňovaní riešení vo výrobe.

 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BODE20140204001

Nemecká firma, ktorá bola založená v roku 2004, je licencovaným exportérom stavebného materiálu pre interiéry a exteriéry vyrobeným v Nemecku. Firma hľadá distribučných partnerov a agentov s cieľom vybudovania nových distribučných kanálov a vytvorenia spolupráce na báze obchodného zastúpenia a dohody o distribúcii.

20101118037

Francúzsky distribútor elektroniky so špecializáciou na osvetlenia hľadá výrobcov osvetlení, ktorým ponúka možnosť distribúcie ich výrobkov do Francúzska.

 

J59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

BOBE20140318001

Digitálna agentúra so sídlom v Bruseli, ktorá počas svojej pôsobnosti získala cenné skúsenosti z oblasti filmu a 3D riešení, ponúka svoje služby pre realizáciu kreatívnych digitálnych diel – interaktívnych komunikačných kampaní alebo displej reklamy (display advertising). Know-how tohto MSP je založený na 10-ročných skúsenostiach s digitálnym marketingom a firma má záujem o spoluprácu s partnermi z kreatívneho odvetvia (film, reklama, dizajn, hudba, hry) z celej Európy.

 

M73 Reklama a prieskum trhu

BOIT20140408001

Kreatívne štúdio z Talianska so záujmom o vstup na zahraničné trhy hľadá obchodných sprostredkovateľov pre nadviazanie spolupráce.

M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

20130222010 BR

Činnosť gréckej inžiniersko-poradenskej spoločnosti zahŕňa katastrálne mapovanie, územné plánovanie a topografické/mapovacie služby. Spoločnosť má záujem o spoluprácu s firmami alebo organizáciami rovnakého zamerania, ktoré pôsobia predovšetkým v balkánskom regióne, a to za účelom podpory aktivít a rozšírenia expertízy pri projektoch verejnej súťaže, do ktorých sa grécka spoločnosť zapája. Spoločnosť má taktiež záujem o vytvorenie joint venture s cieľom hlbšej spolupráce pri tvorbe, rozvoji a implementácii projektov územného plánovania a spoločného katastrálneho/topografického mapovania.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2090/obchodna_spolupraca_1--15-4-2014.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.