Prihlásenie

Zdravé pracoviská – Cena za dobrú praxVýzva na predkladanie nominácií na udelenie Ceny za dobrú prax za roky 2016 – 2017 otvorená

19.4.2016-31.12.2017

Európska cena za dobrú prax je dôležitou súčasťou každej kampane Európskej agentúry pre BOZP. Jej cieľom je oceniť vynikajúce a inovačné príspevky k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Cena za dobrú prax takisto slúži ako platforma na výmenu a propagovanie osvedčených postupov v Európe.

V rámci kampane prebiehajúcej v rokoch 2016 – 2017, ktorá nesie názov Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, je cieľom súťaže (Cena za dobrú prax) upozorniť na vedúce príklady organizácií, ktoré aktívne riadia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Na slávnostnom odovzdávaní cien v apríli 2017 si víťazi prevezmú svoje ceny a budú sa oslavovať výsledky všetkých zapojených subjektov, pričom príklady, ktoré získali ocenenie a uznanie, budú zahrnuté v publikácii. Tá bude široko distribuovaná v rámci Európy a propagovaná na webovej lokalite agentúry.

V rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie chce Európska agentúra pre BOZP od firiem získať informácie o tom, či aktívne riadia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súvislosti so starnutím pracovnej sily a podporujú udržateľný pracovný život a ako.

Viac informácií: https://osha.europa.eu/sk/highlights/call-nominations-2016-2017-good-practice-awards

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.