Prihlásenie

Alternatívne riešenie sporov v oblasti finančných služieb

18.12.2008-27.2.2009

Vyjadrite svoj názor na legislatívu EÚ prostredníctvom on-line konzultácie

Otvorená nová konzultácia!!!

Alternatívne riešenie sporov v oblasti finančných služieb

V mnohých členských štátoch Európskej únie riešia problémy medzi spotrebiteľmi a ich poskytovateľmi finančných služieb schémy alternatívneho riešenia sporov (ADR – alternative distupe resolution), ktorých predstaviteľmi sú mediátori, ombudsmani alebo complaint board.

ADR schémy ponúkajú rýchlejšiu a lacnejšiu cestu na vyriešenie sporov ako je to v prípade riešenia sporov súdnou cestou.

K urýchleniu a uľahčeniu riešenia problémov prispieva aj zapojenie krajiny do siete FIN- NET, ktorej cieľom je spojiť existujúce národné schémy na alternatívne spôsoby riešenia problémov. Umožňujú tak riešenie sporu vzniknutého v inej členskej krajine EÚ v oblasti poskytovania finančných služieb obrátením sa na národný orgán vo svojej krajine,. 

Cieľom tejto on-line konzultácie je získať názory od podnikateľov, spotrebiteľov, poskytovateľov ADR na to, ako môže dôjsť k zlepšeniu ADR schém v oblasti finančných služieb. V oblasti alternatívneho riešenia sporov sú stále medzery v jednotlivých štátoch EÚ – nie všetky členské štáty poskytujú alternatívne riešenie sporov v oblasti finančných služieb (Rakúsko, Rumunsko, Česká republika, Cyprus, Bulharsko). Hoci Slovensko poskytuje možnosť alternatívneho riešenia sporov v oblasti finančných služieb, nie je zapojené do siete FIN – NET, čo môže byť prekážkou a zbytočne predlžovať riešenie sporu, ktorý vznikol v inej členskej krajine.

Konzultácia sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa členstva v sieti FIN-NET, tvorby schém alternatívneho riešenia sporov, informovanosti a zvyšovaní povedomia spotrebiteľov o schémach ADR a sieti FIN-NET.

Oblasť: Vnútorný trh – FIN NET

Cieľová skupina: kľúčoví aktéri

Termín: 27.2.2009

Link: konzultácia (stránka je prístupná v anglickom jazyku)


Kontakt:

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    Katarína Levčíková, tel: 02/502 44 513 poslať správu 
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
    Ján Lipiansky, tel: 02/544 33 272, poslať správu 
  • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
    Mária Radvanská, tel: 051/756 03 30, poslať správu
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.