Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-30.4.2014)

2.5.2014

RDIT20140403001 Horizont 2020: Verejné obstarávanie – inovatívne riešenia pre oblasť trvalo udržateľnej energie – EE-08-2014

Konzorcium z Talianska predloží v rámci výzvy EE-08-2014 programu Horizont 2020 projekt, ktorého cieľom je vytvoriť platformu pre spoluprácu medzi európskymi obstarávateľmi. Platforma bude podporovaná niektorými centrálnymi obstarávacími jednotkami a bude napomáhať zlepšovaniu informovanosti a know-how verejného obstarávania v oblasti trvalo udržateľnej energie. Konzorcium hľadá centrálne obstarávacie organizácie a kontraktačné autority v celej Európe, ktoré by sa zapojili do projektu ako partnerské organizácie.


RDIE20140403001 Hľadá sa partner pre aplikáciu výzvy H2020 so zameraním na Podnikateľský model pre inovatívne MSP

MSP z Írska, stojaci na čele konzorcia, hľadá partnera na spoluprácu pri aplikácii iniciatív integrovaného systému Horizont 2020. Cieľom tohto rámcového programu EÚ je výrazne posilniť inovačnú schopnosť európskych MSP. V rámci projektu sa uskutoční výskum súčasných procesov tvorby podnikateľských modelov zameraný na identifikáciu znakov, ktoré vykazujú vyššiu pravdepodobnosť úspechu obchodných modelov. Cieľom projektu je vytvorenie novej metodológie tvorby obchodných modelov podporujúcich inovácie, ktorá bude prispôsobená potrebám MSP a testovaná vo viac ako 100 spoločnostiach v celej Európe.


TRDE20140327001 Technológie na zvýšenie účinnosti výroby a distribúcie energie

Nemecká firma spolupracujúca s poprednými spoločnosťami z odvetvia energetiky, predovšetkým z Číny, hľadá nové technológie efektívnejšej výroby a distribúcie elektrickej energie ako aj iných druhov energie. Firma má záujem o pokročilé technológie aplikovateľné na ťažobný priemysel, prevádzku uhoľných elektrární a oblasť obnoviteľných zdrojov energie. Hľadané technológie by mali byť v súčasnosti aplikovateľné, nie vo fáze vývoja. Spolupráca možná formou obchodnej zmluvy alebo technickej spolupráce.


12 GR 49R5 3RDO Výzva pre výrobcov vodivých vlákien


Univerzitné laboratórium v Grécku má záujem o nadviazanie technickej spolupráce s partnerom, ktorý sa špecializuje na vodivé vlákna vyznačujúce sa špecifickými elektrickými vlastnosťami. Hľadaná technológia bude použitá na vývoj a výrobu tzv. tieniacich EMS (Electro Magnetic Shielding) textilných materiálov a produktov.


09 TR 95LA 3FVH Inovatívna technológia na výrobu hnojív vo forme granúl alebo peliet z leonarditu a dusíka

MSP z Turecka, ktorý produkuje organické a chemické hnojivá, má záujem o rozvoj spolupráce s firmami alebo výskumnými inštitúciami prostredníctvom licenčných zmlúv, joint venture, zmluvy o výrobe alebo obchodných zmlúv s technickou podporou, a to za účelom výroby granulovaného alebo peletovaného hnojiva zo zmesi leonarditu a dusíka. Pri zachovaní výživných účinkov na rastliny hnojivo zároveň napomáha predchádzaniu deformácie listov rastlín.


TOUK20140313002 Nový nákladovo efektívny druh stavebného materiálu na báze cementu, ktorý je vhodný ako priama náhrada betónu

MSP z Veľkej Británie vyvinul nový druh stavebného materiálu na báze cementu, ktorý je konzistentný, pevný, ľahší, cenovo dostupný a vhodný pre približne 80% všetkých typov betónových stavieb. Výhody tohto nového materiálu sú porovnateľné s výhodami použitia tradičného čerstvého betónu, avšak nový materiál sa vyznačuje nižšou objemovou hmotnosťou (hustotou) a je možné ho vymiešať/pripraviť na použitie na mieste stavby v na to určenej špeciálnej miešačke. Firma hľadá partnerov so záujmom o spoluprácu prostredníctvom licenčnej zmluvy.


11 BE 0324 3KBO Tavenie zväzkom elektrónových lúčov: priama výroba kovových komponentov

Tavenie zväzkom elektrónových lúčov (EBM - Electron Beam Melting) je technológia používaná na výrobu hotových kovových komponentov. V procese využitia EBM dochádza k rozpúšťaniu kovového prášku pomocou výkonného elektrónového lúča a vrstvením rozpustenej hmoty vzniká tvrdý kovový materiál požadovaného tvaru. Tvar každej vrstvy presne kopíruje vopred zadefinovaný model vytvorený v softvéri 3D CAD. Výskumné centrum z Belgicka hľadá partnerov na obchodno-technickú spoluprácu za účelom testovania a ďalšieho vývoja tejto novej technológie ako aj jej adaptácie na špecifické podmienky či aplikáciu v nových oblastiach.


TRFR20140321001 Výzva pre výrobcov vážiacich systémov

Francúzska spoločnosť hľadá špeciálny vážiaci systém resp. zariadenie, ktoré by zodpovedalo požiadavkám navažovania surových tekutých materiálov a/alebo materiálov pevného skupenstva umiestnených v nádržiach. Firma má záujem o dodávku vážiaceho systému na kľúč, o dovybavenie existujúcich zásobníkov vážiacou a meraciou elektronikou podľa špecifických potrieb, a preto ponúka možnosť dohody o spolupráci.


TOIT20140225002 Nový vysoko inovatívny mechanizmus kompresie kvapalín

Taliansky vynálezca patentoval nový vysoko inovatívny mechanizmus na stláčanie kvapalín, ktorý nahrádza tradičné a v súčasnosti využívané zariadenia pozostávajúce z valca, piestu, ojnice a kľuky. Nový mechanizmus nájde svoje uplatnenie v priemyselnej výrobe v sektore bielej techniky a vo výrobe klimatizačných zariadení. Taliansky tím má záujem o rozvinutie partnerstva formou licenčnej zmluvy s cieľom spolupráce na ďalšom vývoji prototypu.


TOKR20140206004 Technológia balenia potravín na detekciu toxických baktérií v potravinách

Univerzita z Južnej Kórey vyvinula obalový materiál, ktorý umožňuje v balených potravinách identifikovať prítomnosť toxických baktérií vyvolávajúcich otravu potravou. Nová technológia poslúži ako účinná prevencia masového nakazenia spotrebiteľov. Výskumníci hľadajú partnerov, s ktorými by nadviazali spoluprácu na základe licenčných zmlúv a zmlúv o technickej spolupráci. Cieľom univerzity je ďalší vývoj a uvedenie produktu na trh za technickej a finančnej pomoci investorov.


TRBE20140326002 Belgická vodárenská spoločnosť má záujem o inovatívny a nákladovo efektívny monitorovací systém na sledovanie prítomnosti cudzích častíc v ich distribučnej sieti

Belgická vodárenská spoločnosť hľadá inovatívne a nákladovo efektívne senzory na monitorovanie prítomnosti cudzích častíc (veľkosť nad 10 mikrometrov) v ich distribučných sieťach. Senzory, ktoré chce spoločnosť umiestniť do čistej vody z potrubí distribučných sietí, majú umožniť online monitoring a zároveň slúžiť ako varovný systém. Toto monitorovacie zariadenie pomôže lepšie detekovať poškodenie potrubného systému, a tak umožní efektívnejšie predvídať potreby jeho renovácie.


TRBE20140326001 Riešenia pre rozprašovanie častíc nepravidelného tvaru rozptýlených v pseudoplastickej kvapaline


Medzinárodná firma so sídlom v Bruseli pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá technológiu balenia/technológiu dispenzácie, pomocou ktorej bude možné jednoducho, rovnomerne a kontrolovane rozložiť (dispenzovať) častice nepravidelného tvaru s veľkosťou 60-650 µm rozptýlené v pseudoplastickej kvapaline. Firma uprednostňuje technológie/inovácie, ktoré využívajú mechanickú energiu (tlačenie, ťahanie, stláčanie, atď.). Firma má záujem o spoluprácu prostredníctvom licenčnej zmluvy pre technológie v súčasnosti zavedené na trh alebo technickú spoluprácu v prípade menšieho rozvoja.


12 MT 59AE 3RAM Potravinárske príchute: metódy na zlepšenie schopnosti slaných pochúťok zachovať si syrovú príchuť

Firma z Malty, ktorá vyrába keksy, krekery a ďalšie sladké i slané pochúťky, hľadá expertov v nasledovných oblastiach, a to za účelom rozvoja inovatívnych riešení pre lepšie chuťové vlastnosti potravinárskych produktov: charakterizácia chemických vlastností (adhézie) príchutí, optimalizácia parametrov a vlastností povrchov potravín a potravinárskych príchutí a aróm, produktové know-how a návrh procesov na úpravu povrchov slaných i sladkých pochutín pre zvýšenie ich priľnavosti voči pridávaným príchutiam a aromatickým látkam a zlepšenie ich chuťových vlastností.


11 IT 53V2 3MOP Obalová technológia na prepravu a skladovanie paletovaného tovaru

Talianska firma má záujem o nové technológie a/alebo zariadenie, ktoré budú využiteľné v procesoch priemyselnej logistiky za účelom lepšieho uloženia tovaru (tašky, kartónové krabice, fľaše) v kontajneroch. Spoločnosť chce rozvíjať technologickú spoluprácu v oblasti nových technológií a materiálov, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu (napr. rozložiteľné materiály) a zodpovedajú bezpečnostným požiadavkám manipulácie s tovarom (napr. PE prieťažné fólie na palety).


TRKR20140307001 Automatická satelitná anténa pre karavany

MSP z Kórey, ktorá sa špecializuje v oblasti zabezpečovacích systémov pre automobily a satelitných kompletov, má záujem o technológiu automatickej satelitnej antény umožňujúcej príjem satelitných signálov v karavanoch a kempoch. Spoločnosť chce rozvinúť technickú spoluprácu alebo spoluprácu prostredníctvom zmluvy o výrobe a obchodnej zmluvy s technickou podporou.


11 IT 532W 3LIY Ekologické materiály pre mikro veterné turbíny (výkon max. 20 KW, výška max. 20 m)

Taliansky MSP, ktorý je expertom na inovatívne riešenia v oblasti veternej energie, sa v súčasnosti zameriava na vývoj inovatívnej veternej turbíny s vertikálnou osou otáčania s cieľom použiť ľahké, ale pevné a odolné materiály. Firma skúma použitie kompozitných materiálov z uhlíkových vlákien a laminátu. Firma by rada nadviazala spoluprácu s MSP a výskumnými centrami, ktoré majú skúsenosti s ekologickými materiálmi a ich využitím aj v iných odvetviach. Ich skúsenosti chce firma využiť pri testovaní materiálov vhodných na výrobu mikro veterných turbín.


TOUK20140228001 Riadenie elektronického príslušenstva pre poľnohospodárske stroje pomocou mobilnej aplikácie

MSP z Veľkej Británie sa zaoberá vývojom softvéru pre farmárov, ktorý pomocou mobilného telefónu či tabletu umožní riadenie viacerých typov príslušenstva poľnohospodárskych strojov. V súčasnosti sú do poľnohospodárskych strojov inštalované rôzne typy príslušenstva (napr. navigačné systémy GPS, elektronický systém riadenia výsevu, senzory a iné elektronické vybavenie), pričom využívajú odlišné ovládacie rozhranie. Prelomový softvér využíva rozhranie, ktoré poľnohospodárom umožňuje riadiť a kontrolovať príslušenstvo traktora pomocou jediného prístroja – mobilu/tabletu, na ktorý sa príslušná aplikácia stiahne a nainštaluje. Firma chce nadviazať spoluprácu s výrobcami elektronického príslušenstva a vybavenia pre poľnohospodárske stroje.


12 DE 1169 3NZV Riešenie pre bezvýkopovú údržbu a čistenie kanalizácie a potrubí


Spoločnosť z juhozápandného Nemecka vyvinula riešenie pre bezvýkopové čistenie a údržbu kanalizácie a potrubí, napr. kanalizačného potrubia v rozsahu DN 50 až DN 250, zvislých odkvapových rúr, ventilačného potrubia, atď. Pri čistení potrubí a rúr sa využíva špeciálny stroj s nadstavcami, ktorý si dokáže poradiť aj so záhybmi a rôznymi šírkami potrubia. Nemecká spoločnosť hľadá partnerov z rovnakého alebo príslušných odvetví na rozvoj technickej spolupráce alebo spolupráce prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou.


13 FR 35k9 3S8U Bezpilotné lietadlo (UAV) s neobmedzenou dĺžkou trvania letu


Francúzska spoločnosť vyvinula bezpilotné lietajúce robotické zariadenie (tensioned tethered Unmanned Aerial Vehicle - UAV) poháňané elektrickou energiou (napájanie cez kábel), ktoré je schopné vznášať sa na mieste pri neobmedzenej dĺžke trvania letu a umožňuje prieskumné lety vo vysokej letovej hladine. Stroj môže byť vybavený akýmkoľvek druhom senzorov a takto získané dáta je možné preniesť pomocou optického vlákna. Medzi hlavné oblasti využitia UAV patrí monitoring pobrežných oblastí, prieskum, životné prostredie, armáda. Firma hľadá partnerov so záujmom o rozvoj obchodu alebo technickej a finančnej spolupráce s cieľom spoločného vývoja UAV.


TRUK20140326001 Žiadosť o inovatívne analytické / vedecké prístroje a laboratórne vybavenie: testovanie materiálov, testovanie elektromechanických systémov, tepelný manažment, plyny / častice (licencie)

Britský výrobca laboratórneho vybavenia chce rozšíriť svoje portfólio a vyplniť medzeru na trhu v oblasti prístrojov na testovanie plynov / analýzu častíc. Firma má záujem o spoluprácu (prostredníctvom licenčnej zmluvy) s výrobcami a výskumnými inštitútmi, ktoré sa špecializujú na vývoj takýchto technológií. Vybrané produkty chce firma zaradiť do svojho portfólia a ďalej rozvíjať, pričom kladie veľký dôraz na spoluprácu pri testovaní navrhovaných riešení a ich využitia v rôznych oblastiach.


11 SE 67CG 3MZE Inovatívne samostrediace elastické skľučovadlo


MSP zo severného Švédska vyvinul novú technológiu na rýchle uchytenie rybárskych prútov v procese lakovania. Táto nová technológia rýchloupínacieho skľučovadla je využiteľná v rôznych odvetviach výrobného priemyslu a švédska firma by rada nadviazala spoluprácu s partnermi disponujúcimi skúsenosťami a know-how, ktoré možno využiť pri uplatnení technológie v iných oblastiach. Firma ponúka spoluprácu prostredníctvom licenčnej zmluvy alebo možnosť podieľať sa na ďalšom vývoji a uplatnení technológie.


13 SE 67CG 3SSZ Energeticky efektívne, rýchlejšie a lepšie sušenie dreva

MSP zo severného Švédska vyvinul technológiu a kontrolný systém (virtuálny senzor) na efektívnejšie sušenie dreva. Táto technológia umožňuje rýchlejšie schnutie dreva, prispieva k k jeho vyššej kvalite a zároveň šetrí energiu. Podnik hľadá partnerov, predovšetkým distribútorov a výrobcov pecí (sušiace pece typu “kiln”), ktorí by mali záujem novú technológiu implementovať. Možný spoločný vývoj alebo spolupráca prostredníctvom licenčných zmlúv.


13 FR 38m8 3SDV Hybridný systém osvetlenia, ktorý na osvetlenie interiérov využíva slnečné svetlo

Francúzsky MSP vyvinul systém, ktorý umožňuje zachytávanie slnečného svetla z exteriéru a jeho následné využitie na osvetlenie priestorov v interiéroch. Systém dokáže pomocou optických vlákien transformovať slnečné žiarenie, a tak poskytuje rad výhod oproti tradičným typom osvetlenia: ide o 100% prírodné svetlo, ktoré je šetrnejšie voči ľudskému organizmu a ekologickejšie ako umelé osvetlenie. Firma hľadá partnerov na rozvinutie spolupráce prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou.


TOIT20131213001 Inovatívny vertikálny úložný systém pre sklady

MSP so sídlom v Turíne navrhol viaczásuvkový úložný systém, ktorý poskytuje inovatívne riešenia pre rôzne oblasti (automobilový priemysel, maloobchod a obchodné priestory, stroje a zariadenia, atď.). Systém je plne automatický a ľahko prispôsobiteľný akýmkoľvek skladovacím priestorom. Nielenže šetrí priestor, ale vďaka nemu sa logistické operácie stávajú jednoduchšie a bezpečnejšie. MSP hľadá partnerov pre ďalší vývoj systému za účelom uvedenia produktu na trh.


11 DK 20B7 3NM2 Zvýšenie obsahu sušiny v hnojovici za účelom výroby bioplynu

Výskumný ústav z Dánska, ktorý sa špecializuje na vývoj technológií pre poľnohospodársky sektor, ponúka svoje skúsenosti z oblasti spracovania a rozkladu hnojovice. Dánsky inštitút hľadá spracovateľov hnojovice na bioplyn, s ktorými by mohol prostredníctvom spoločných projektov rozvinúť spoluprácu.


13 SI 68CN 3RO5 Metóda prípravy aktívnych kompozitných elektród pre lítium-iónové batérie

Slovinský výskumný inštitút vyvinul proces dvojstupňovej syntézy látok pre lítium-iónové batérie. Výsledkom tejto metódy syntézy sú homogénne kompozitné elektródy a lepšia životnosť batérií. Metóda má uplatnenie v oblasti výroby a využitia li-Ion batérií. Výskumný ústav hľadá priemyselných partnerov, ktorí by mali záujem o spoluprácu na ďalšom vývoji alebo spoluprácu prostredníctvom licenčných zmlúv.


12 SI 68CN 3QRF Meranie zmien tlaku vo vákuovo uzavretých zariadeniach ako nástroj hodnotenia životnosti

Výskumný inštitút zo Slovinska ponúka svoje know-how v oblasti merania zmien tlaku (napr. z ultra vysokého vákua na atmosférický tlak) a uvoľnovania plynov alebo vodnej pary vo vákuu. Znalosť a skúsenosti inštitútu sa osvedčili ako skutočne prínosné vo fáze výskumu a vývoja ako aj kontroly kvality akýchkoľvek vákuovo uzavretých zariadení s dlhou životnosťou, ako sú vákuové izolačné panely, katódové trubice a iné. Spolupráca možná prostredníctvom licenčnej zmluvy, zmluvy o obchodno-technickej spolupráci a zmluvy o výrobe.


TOSI20140319001 Jednoduchá metóda prípravy kvapalno-kryštalických polymérov (elastoméry), ktoré majú využitie v malých elektronických zariadeniach

Výskumný ústav zo Slovinska vyvinul jednoduchú a spoľahlivú metódu prípravy termoplastických polymérnych kompozitných materiálov (elastoméry). Zlučovanie termoaktívnych polymérov s elastomérmi umožňuje kontrolované a zvratné pretvorenie materiálu za zmeny jeho teploty. Takto vzniknutý materiál možno použiť v komponentoch pre makro- a mikroelektronické zariadenia. Výskumníci hľadajú partnerov so záujmom o spoluprácu prostredníctvom licenčnej zmluvy.


TOIS20140314001 Islandský MSP vytvoril webovú platformu na porovnávanie cien polygrafických firiem


MSP z Islandu vytvoril webovú platformu, ktorá ponúka prehľad a porovnanie cien služieb polygrafických spoločností. Produkt bol úspešne uvedený na trh na Islande a firma v súčasnosti hľadá partnerov na rozvoj spolupráce prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou a / alebo prostredníctvom založenia joint venture s firmami z iných krajín, ktoré pôsobia v polygrafickom sektore (tlač vizitiek, brožúr a publikácií rôzneho typu, reklamy, atď.).

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2096/technologicka_ponuka_1--30-4-2014.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.