Prihlásenie

RO-Timisoara: Projektovanie silnoprúdových sústav

2.9.-26.10.2009

RO-Timisoara: Projektovanie silnoprúdových sústav

2009/S 168-242373

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Judetul Timis, B-dul Revolutiei din 1989, nr. 17, Do rúk: Goia Daniela, RO-300034 Timisoara. Tel.:  +40 256406362. E-mail: daniela.goia@cjtimis.ro. Fax:  +40 256406424.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71323100.

Opis:
Projektovanie silnoprúdových sústav.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k nim: 12.10.2009 - 12:00.
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
26.10.2009 - 11:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Rumunský.

Viac informácií: http://www.cjtimis.ro/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.