Prihlásenie

SK-Košice: Stavebno-inštalačné práce

2.9.-2.11.2009

SK-Košice: Stavebno-inštalačné práce

2009/S 168-242127

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, Kontakt: Pro - Tender, s.r.o., Flotiánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika., Do rúk: PhDr. Peter Hložný, MPH, SK-041 91 Košice. Tel.:  +421 552861256. E-mail: protender.kosice@gmail.com. Fax:  +421 552861257.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.vou.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: Pro - Tender, s.r.o., Floriánska 19, Kontakt: viď. poštová adresa, Do rúk: PhDr. Peter Hložný, MPH, SK-040 01 Košice. Tel.:  +421 2861256. E-mail: protender.kosice@gmail.com. Fax:  +421 552861257. 

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Organizácia riadená verejným právom.
Zdravotníctvo.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Stavebné úpravy lôžkového oddelenia časti B, C; rekonštrukcia: nadstavba a prístavba VOÚ časti B, C; vrátane dodávky zobrazovacej zdravotníckej technológie.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO USKUTOČŇOVANIA PRÁC:
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice, Slovenská republika.

NUTS kód: SK042 .

II.3) TOTO OZNÁMENIE ZAHŔŇA RÁMCOVÚ DOHODU:
nie.
II.4) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A ROZSAHU PRÁC:

Stavebné úpravy lôžkového oddelenia časti B, C; rekonštrukcia: nadstavba a prístavba VOÚ časti B, C; vrátane dodávky zobrazovacej zdravotníckej technológie:
1. CT prístroj fokusovaný na simuláciu a plánovanie rádioterapie - 1 ks,
2. RTG prístroj pre protizápalovú terapiu a polohĺbkovú paliatívnu terapiu - 1 ks. Predpokladaná hodnota zákazky (ak je známa) bez DPH: 9 400 000,00 EUR.
Rozdelenie na časti: nie.
II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45300000, 33115100, 33111600, 51410000, 80561000.

II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 5.9.2009.
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
II.7) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Nie.
II.8) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu: zdravotníctvo, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, v prípade schválenia projektu na pridelenie nenávratného finančného príspevku, v opačnom prípade z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program: Zdravotníctvo, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.8.2009.

Viac informácií: http://www.protender.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.