Prihlásenie

DK-Kodaň: Výzva na vyjadrenie záujmu na podporu vypracovania ukazovateľov a hodnotení biodiverzity

8.9.-8.10.2009

DK-Kodaň: Výzva na vyjadrenie záujmu na podporu vypracovania ukazovateľov a hodnotení biodiverzity

2009/S 172-247515

Č. EEA/NSV/09/003

Oznámenie pre zverejnenie v Úradnom vestníku, sérii S

1. Obstarávateľ:
Európska agentúra pre životné prostredie, Kongens Nytorv 6, 1050 Kodaň, DÁNSKO. Tel.  +45 33367100. Fax  +45 33367199. E-mail: procurement@eea.europa.eu 
2. Typ:
Oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu na podporu vypracovania ukazovateľov a hodnotení biodiverzity.
Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú záujem, sú týmto vyzvaní na predloženie prihlášok, v súlade s predpismi uvedenými v tomto oznámení. Obstarávateľ zostaví zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v bode 8. Tento zoznam bude pozostávať z podzoznamov zodpovedajúcich každej zo 11 oblastí opísaných v bode 5.
Podzoznamy budú aktualizované podľa potreby počas platnosti oznámenia.
V každom prípade, keď obstarávateľ plánuje uzavrieť konkrétnu zmluvu súvisiacu s 1 alebo viacerými oblasťami opísanými v bode 5, bude sa konať výberové konanie na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, z niektorých alebo zo všetkých uchádzačov na príslušných podzoznamoch, po čom bude nasledovať výzva vybraných uchádzačov na predloženie ponúk v súlade so súťažnými podkladmi. V prípade, že obstarávateľ musí určiť maximálny počet uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky na dané obstarávanie, tento maximálny počet je 15.
Zaradenie na tento zoznam nezaväzuje obstarávateľa na zaslanie výzvy na predloženie ponúk uchádzačom na podzoznamoch, ani na to, aby s nimi podpísal zmluvu.
3. Zoznam zostavený následne po tomto oznámení bude použitý výlučne pre nasledovné typy zmlúv verejného obstarávania:
— obstarávania služieb podľa prílohy II A smernice 2004/18/ES, okrem zmlúv na výskum a rozvoj v kategórii 8 tejto prílohy, s predpokladanou hodnotou nižšou ako 133 000 EUR,
— obstarávania výskumných a rozvojových služieb v kategórii 8 prílohy II A smernice 2004/18/ES s hodnotou nižšou ako predpokladaných 206 000 EUR.
4. Základ pre túto výzvu na vyjadrenie záujmu:
Podpísaním dohody OSN o biologickej diverzite (CBD) v roku 1992 starosť o biologickú rozmanitosť získala vyššiu politickú dôležitosť. Na základe rozšíreného uvedomenia si straty biodiverzity a jej významu pre spoločnosť, medzinárodné spoločenstvo za zaviazalo riešiť problém straty biodiverzity. Hlavy štátov na európskej aj na globálnej úrovni vybrali rok 2010 a nasledujúce obdobie na to, aby formálne vytýčili cieľ zastaviť úpadok biodiverzity.
Biodiverzita zahŕňa nielen paradigmu zachovania/obnovy, ale je aj popredným poskytovateľom služieb ekologického systému – prírodnej produkčnej kapacity a regulačných procesov, ktoré sú zásadné pre udržateľné používanie zdrojov Zeme a pre ľudské zdravie. Táto nová paradigma, ktorá vznikla počas minulého desaťročia, posunula a doplnila motiváciu chrániť biodiverzitu. V súčasnosti vedie zvyšujúca sa intenzita ľudskej činnosti k strate biodiverzity na celom svete. S touto meniacou sa paradigmou je preto zníženie úpadku biodiverzity dôležité nielen pre životné prostredie, ale aj pre náš spoločenský a hospodársky blahobyt.
Európska agentúra pre životné prostredie (EAŽP) vykonáva činnosti v oblasti vývoja ukazovateľov biodiverzity a hodnotenia biodiverzity predovšetkým pod záštitou postupu SEBI 2010 („Zavedenie európskych ukazovateľov biodiverzity na rok 2010“). SEBI 2010 bolo vypracované v roku 2005 ako postup na výber a zavedenie súboru ukazovateľov biodiverzity na monitorovanie pokroku smerom k cieľu zastaviť stratu biodiverzity v Európe do roku 2010 a pomoc na dosiahnutie tohto cieľa. Tieto dokumenty poskytnú viac podrobností o postupe SEBI 2010:
— EEA, 2007. „Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010: návrh na prvý súbor ukazovateľov na monitorovanie pokroku v Európe“. Odborná správa EAŽP č. 11/2007 Európska agentúra pre životné prostredie, Kodaň, DÁNSKO. Dostupná na adrese: http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2007_11
— EAŽP, 2009. „Pokrok smerom k cieľu európskej biodiverzity do roku 2010“. správa EAŽP 04/2009. Dostupná na stránke http://www.eea.europa.eu/highlights/publications/progress-towards-the-european-2010-biodiversity-target/
— EAŽP, 2009. „Pokrok smerom k cieľu európskej biodiverzity do roku 2010“. – informačný hárok o ukazovateľoch. Odborná správa EAŽP č. 05/2009 Európska agentúra pre životné prostredie, Kodaň, DÁNSKO. Dostupná na stránke http://www.eea.europa.eu/publications/progress-towards-the-european-2010-biodiversity-target-indicator-fact-sheets/
Iné postupy EAŽP a správy, v ktorých biodiverzita vystupuje ako prierezová téma v hodnoteniach životného prostredia zahŕňajú:
— Eureca (európske hodnotenie ekosystému) ( http://eureca.ew.eea.europa.eu/index_html),
— SOER 2010 (Správa o stave životného prostredia 2010) ( http://soer2010.ew.eea.europa.eu/),
— postup Životné prostredie pre Európu – ďalšia správa má byť pripravená pre ministerskú konferenciu v Astane, Kazachstan v roku 2011,
— regionálne správy (napr. Stredomorie, Arktída),
ako aj správy EÚ o biodiverzite (napr. Natura 2000, článok 17 smernice o biotopoch, akčné plány týkajúce sa biodiverzity).
Ukazovatele biodiverzity sú tiež základným prvkom iných iniciatív sektorového hodnotenia, hlavne v poľnohospodárstve, prostredníctvom poľnohospodársko-environmentálnych ukazovateľov (bývalý projekt Irena) a lesníctve.
Čo sa týka všetkých vyššie uvedených postupov a iniciatív na predloženie správ, hlavné ciele CEI sú:
1) podporiť hodnotenie pokroku smerom k európskemu cieľu biodiverzity do roku 2010, ako aj v rámci cieľov, ktoré majú byť vytýčené na obdobie po roku 2010;
2) podporiť zmapovanie rôznych služieb ekosystému a iné funkcie poskytované biodiverzitou na umožnenie metódy integrovaného ekosystému pri plánovaných hodnoteniach.
Čo sa týka vypracovania ukazovateľov, hlavné ciele tohto CEI sú:
1) aktualizovanie súčasných metodík alebo rozšírenie pokrytia dát, tak priestorových ako časových pre ukazovatele používané v súčasnosti;
2) určenie nových, potenciálne politicky relevantných a z vedeckého hľadiska stabilných ukazovateľov a poskytnutie koncepčného pozadia pre zahrnutie do existujúcich súborov, pri zohľadnení príslušných monitorovacích iniciatív a moderných metód.
V prípade správy hodnotenia biodiverzity na základe postupu SEBI 2010, cieľom je tiež podporiť požiadavky vypracovania referenčných hodnôt pre ukazovatele (ciele a východiská), ako sa to očakáva od rokovaní so zainteresovanými stranami SEBI 2010 a po odporúčaniach napr. od CBD o cieľovom režime na obdobie po roku 2010.
5. Opis oblastí, ktoré majú byť pokryté CEI:
Táto výzva na vyjadrenie záujmu sa týka hlavných pracovných oblastí skupiny biodiverzity EAŽP podporovaných európskymi tematickými strediskami (ETC) hlavne pre biologickú diverzitu.
Podzoznamy 1-6 (ako je to uvedené v tabuľke nižšie) priamo súvisia s postupom SEBI 2010 a týkajú sa napríklad vypracovania alebo aktualizácie ukazovateľov. Podzoznamy 7–11súvisia s hodnoteniami biodiverzity a ekosystému (zemského, morského a iného vodného) a týkajú sa napríklad hodnotenia sektorových politík. Pre partnerov nie je potrebné mať odbornosť vo všetkých „konkrétnych oblastiach“ podzoznamu.
Podzoznam; tematické oblasti; oblasť súvisiaca so vzorkou:
1; Stav a trendy biodiverzity:
— trendy v hojnosti a rozdelení druhov (napr. vtáci, motýle, rastliny, obojživeníky, plazy, cicavce, opeľovačov, druhy citlivé na teplotu, iné),
— stav ohrozených a/alebo chránených druhov,
— rozšírenie vybraných biómov, ekosystémov a habitátov,
— genetická diverzita (napr. dobytok, plodiny, divé plodiny, ryby, stromy),
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
2; Konkrétne hrozby pre biodiverzitu:
— znečistenie,
— invazívne cudzie druhy,
— klimatické zmeny,
— strata habitátu a fragmentácia,
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
3; Reakcie na stratu biodiverzity:
— chránené oblasti,
— financovanie riadenia biodiverzity,
— prístup a zdieľanie prínosov,
— verejná informovanosť,
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
4; Biodiverzita a poľnohospodárstvo:
— zavedenie biodiverzity v poľnohospodárskej politike (vrátane spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho rámca programov EÚ pre rozvoj vidieka),
— reakcie poľnohospodárstva na stratu biodiverzity,
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
5; Biodiverzita a rybné hospodárstvo:
— stav rybného fondu,
— politika rybného hospodárstva,
— morský trofický index,
— určenie iných príslušných ukazovateľov (v súvislosti s väčšími morskými a námornými výskumami).
6; Biodiverzita a lesníctvo:
— rastúci fond a ťažba,
— suché drevo,
— správa lesov,
— určenie iných príslušných ukazovateľov (v súvislosti s väčšími lesníckymi výskumami).
7; Hodnotenie ekosystému:
— biodiverzita a funkcie a služby ekosystému,
— prispôsobenie sa klimatickej zmene na základe ekosystému,
— zraniteľnosť a hodnotenie rizík,
— účtovníctvo ekosystémov,
— platby za ekosystémové služby,
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
8; Biodiverzita a politika ekosystémov:
— vyhodnotenie účinnosti,
— zavedenie,
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
9; Biodiverzita a udržateľná spotreba a výroba:
— bytová politika,
— potraviny,
— doprava,
— cestovný ruch/rekreácia,
— odpadové hospodárstvo,
— obchod (vrátane dovozu surovín a rastlín a zvierat),
— emisie podľa sektorov (výroba, služby, verejnosť, poľnohospodárstvo),
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
10; Biodiverzita a zdravotníctvo:
— využívanie znalosti prírodných zdrojov,
— objavenie sa a šírenie sa infekčných chorôb,
— invazívne organizmy ako nosiče chorôb,
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
11; Biodiverzita a územné plánovanie:
— fragmentácia krajiny,
— rozvoj infraštruktúry,
— rozťahovanie sa miest,
— biodiverzita v územnej agende EÚ,
— určenie iných relevantných ukazovateľov.
Činnosti, ktoré majú byť vykonané podľa podzoznamov 1–11 a tematických oblastí:
— získavanie a analýza údajov,
— príprava máp, podľa relevantnosti,
— dokumentácia ukazovateľov,
— príprava informačných hárkov,
— príprava ukazovateľov na základe hodnotenia,
— príprava správ alebo iných textov,
— redakčná podpora (napr. úprava návrhov správ).
6. Platnosť:
Zostavené zoznamy/podzoznamy zostanú platné počas 3 rokov odo dňa odoslania tejto výzvy na vyjadrenie záujmu Úradu pre vydavávanie publikácií Európskej únie (pozri bod 11). Prihlášky je možné predložiť kedykoľvek počas tejto lehoty, s výnimkou posledných 3 mesiacov (podľa poštovej pečiatky, v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérskou službou do 16.00 ). Prihlášky doručené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. Prihlášky musia byť odoslané doporučenou zásielkou alebo osobne: Prihlášky zaslané e-mailom alebo faxom sa nebudú brať do úvahy.
Poznamenávame, že potenciálny dodávateľ je povinný okamžite informovať Európsku environmentálnu agentúru (EEA) o akýchkoľvek zmenách v poskytnutých administratívnych, technických alebo finančných údajoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia pôvodnú prihlášku.
7. Právna forma zoskupení hospodárskych subjektov/konzorcií:
Prihlášky môžu predložiť aj zoskupenia ekonomických subjektov/konzorciá, ktoré, ak sú na zozname/podzozname a sú vyzvané na predloženie ponúk, sa môžu uchádzať ako zoskupenie/konzorcium. Ak bude obstarávanie pridelené zoskupeniu/konzorciu, môže sa od neho požadovať, aby nadobudlo právnu formu registráciou alebo partnerstvom, čo mu umožní uzavrieť zmluvu ako jediný subjekt, ak je takáto zmena potrebná na správne plnenie zmluvy. Konzorciá musia určiť 1 zo svojich členov ako koordinátora, ktorý bude udržiavať styk s agentúrou. Každý člen konzorcia musí spĺňať podmienky účasti uvedené v bode 8.
8. Kritériá pre zaradenie do zoznamu a podzoznamov:
8.1 Kritériá vylúčenia (pre ďalšie podrobnosti pozri prihláškový formulár):
Aby boli oprávnení k účasti na konaní tohto obstarávania, uchádzači sa nesmú nachádzať v žiadnej zo situácií opísaných v článkoch 93 a 94 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25.6.2002, Ú. v. ES L 248 zo 16.9.2002, naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES, Euratom) č.1995/2006 z 13.12.2006, Ú. v. EÚ L 390/1 z 30.12.2006. Preto sa od uchádzačov požaduje predloženie čestného vyhlásenia (hárok B prihláškového formulára) v súlade s článkom 134 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23.12.2002, Ú. v. ES L 357/1, ktoré sa naposledy zmenilo a doplnilo nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 z 23.4.2007, Ú. v. EÚ L 111/13. Podľa toho istého nariadenia od uchádzača, ktorému bude obstarávanie pridelené, bude požadované predloženie dôkazu preukazujúceho predbežné vyhlásenie, pokiaľ táto povinnosť nie je odpustená obstarávateľom.
8.2 Kritériá výberu:
Právna spôsobilosť:
Uchádzači majú predložiť riadne vyplnený a podpísaný identifikačný hárok (hárok A prihláškového formulára), kópiu zápisu do obchodného registra, ak je to uplatniteľné a kópiu zápisu do registra platcov DPH.
Hospodárska a finančná spôsobilosť:
Od všetkých uchádzačov sa požaduje predloženie dôkazu o hospodárskej a finančnej spôsobilosti 1 alebo viacerými z nasledujúcich dokumentov:
— príslušné vyhlásenia banky alebo dôkaz o poistení zodpovednosti pri výkone povolania,
— súvahy za aspoň posledné 2 roky, pre ktoré boli účty uzavreté, alebo výkazy zo súvah, pokiaľ zverejnenie súvah podlieha obchodnému právu krajiny, v ktorej má hospodársky subjekt sídlo,
— vyhlásenie o celkovom obrate za posledné 3 finančné roky.
Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť referencie požadované obstarávateľom, môže dokázať svoju hospodársku a finančnú spôsobilosť iným spôsobom, ktorý obstarávateľ považuje za vhodný.
Technická a odborná spôsobilosť:
Dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov musí byť predložený na základe nasledujúcich dokumentov:
— preukázaná dokumentácia vývoja a vypracovania ukazovateľov a vypracovania hodnotenia na základe ukazovateľov, ako aj význanmé skúsenosti relevantné z hľadiska vybraných podzoznamov, 1–11 opísaných v bode preukázané vzdelanostnými a odbornými kvalifikáciami poskytovateľa služieb a hlavne tých osôb, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie služieb, prostredníctvom životopisov kľúčových odborníkov/výskumníkov za jednotlivé oblasti, s uvedením aspoň 5-ročnej odbornej skúsenosti v každej oblasti (maximálne 5 životopisov za každú oblasť),
— zoznam publikácií hodnotených odborníkmi z rovnakej oblasti,
— zoznam služieb poskytovaných počas posledných 3 rokov, relevantných z hľadiska vybraných oblastí uvedených vo výzve, s uvedením dátumov a verejných alebo súkromných príjemcov,
— informácie o pracovných jazykoch uchádzača (poznamenávame, že pracovným jazykom EEA je angličtina),
— opis opatrení/systému uchádzača na riadenie životného prostredia, uplatnených uchádzačom.
Uchádzači môžu predložiť ponuky pre viac ako 1 podzoznam, v tomto prípade je pre každý podzoznam potrebné vyplniť hárok C prihláškového formulára. Príslušná skúsenosť musí byť dokumentovaná v prípade každého vybraného podzoznamu.
9. Ďalšie informácie:
Úplný zoznam informácií, formalít a dokumentov ktoré majú byť predložené záujemcami, môžete nájsť v prihláškovom formulári, ktorý sa dá stiahnuť z našej web stránky: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-expression-of-interest
10. Predloženie prihlášok:
a. Adresa: Prihlášky majú byť zaslané Európskej environmentálnej agentúre, Kongens Nytorv 6, 1050 Kodaň K, DÁNSKO. Na obálke musí byť jasne napísané: „Call for Expression of Interest (CEI): Biodiversity indicators and assessments – EEA/NSV/09/003“.
b) Originál a 2 kópie žiadosti musia byť vložené spolu do 1 zalepenej obálky, ktorá musí byť označená nápisom: „Not to be opened by the EEA's internal mail service.“ Táto zapečatená obálka má byť vložená do druhej zapečatenej obálky a má byť zaslaná na vyššie uvedenú adresu.
c) Uchádzači musia uviesť podzoznamy, o ktoré majú záujem. Uchádzači sa môžu uchádzať 1 prihláškou o zaradenie na viac podzoznamov, ak splnia výberové kritériá pre každý podzoznam.
11. Dátum odoslania tohto oznámenia:
27.8.2009.
12. Dátum obdržania tohto oznámenia Úradom pre publikácie:
27.8.2009.

Viac informácií: http://www.eea.europa.eu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.