Prihlásenie

SK-Bratislava: Služby na vývoj softvéru pre vzájomnú prepojiteľnosť platforiem

9.9.-30.10.2009

SK-Bratislava: Služby na vývoj softvéru pre vzájomnú prepojiteľnosť platforiem

2009/S 173-249899

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Kontakt: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Do rúk: Mgr. Eva Kovačovská, SK-812 72 Bratislava. Tel.:  +421 961044573. E-mail: eva.kovacovska@minv.sk. Fax:  +421 961044046.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.minv.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Verejný poriadok a bezpečnosť.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
IS IFO - Informačný systém Identifikátora fyzických osôb.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Služby.
Kategória služieb: č. 07.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

NUTS kód: SK01 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Predmetom zákazky je vytvorenie informačného systému celonárodného registra Identifikátora fyzických osôb (IS IFO), a to.
— analýza súčasných potrieb, ktoré musí spĺňať IS IFO a analýza podmienok informačnej bezpečnosti a technologickej kompatibility, integrácie súčasných IS/databáz relevantných k problematike Identifikátora fyzických osôb,
— architektúra IS IFO,
— vlastný vývoj a programovanie IS IFO,
— implementácia a testovanie IS IFO,
— migrácia dát z existujúceho/ich dátového/ých modulu/ov do IS IFO,
— nasadenie IS IFO do pilotnej prevádzky,
— finálne riešenie funkčne otestovaného a upraveného IS IFO, nasadené do produkčnej prevádzky,
— dodávka inštalačných médií, licencií a záverečné odovzdanie dokumentácie,
— školenie administrátorov a prevádzkovateľov IS IFO,
— dodávka komponentov infraštruktúry,
— podpora prevádzky a servis IS IFO. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 599 739,00 EUR.
Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

72212211 - JA16, 72222300, 72212000, 72310000, 72320000, 30236000, 48000000, 30211200, 48600000, 80531200.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Áno.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o diele na dodanie predmetu zákazky na 2 roky od jej podpísania.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program "Informatizácia spoločnosti".
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Jedná sa o vyhlásenie užšej súťaže.

Viac informácií: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_result_details_curr.htm&Page=4&docnumber=2009249899&StatLang=SK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.