Prihlásenie

SK-Teplička: Letecké postrekovanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.9.-9.10.2009

SK-Teplička: Letecké postrekovanie

2009/S 174-251221

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Pozemkové spoločenstvo Teplička, Teplička 145, Kontakt: Teplička 145, 05201 Teplička, Do rúk: Ing. Milan Lalkovič, SK-052 01 Teplička. Tel.:  +421 904399536. E-mail: lalkovic@zvnet.net.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ.
Iný predmet: Pozemkové spoločenstvo.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Projekt revitalizácie lesných porastov PS Teplička.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Služby.
Kategória služieb: č. 03.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Teplička.

NUTS kód: SK031 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Projekt revitalizácie lesných porastov PS Teplička - zabezpečenie kompletnej realizácie Projektu revitalizácie lesných porastov PS Teplička formou leteckej aplikácie humínových kyselín na výmere 394,25 ha a hnojiva na výmere 394,25 ha. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 831 671,00 EUR.
Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

60441000.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Nie.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
9.9.2009.

Viac informácií: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage.dfl&TableName=TED_SK&Template=TED/N_result_list.htm&tb=o&Page=1

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.